MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1273

Na temelju članka 48. stavka 3. točke 1., 2. i 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94, 57/96, 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

I.

U Naredbi o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 101/02 i 96/05) u glavi VI. točki 2. riječi:
»Hlap (Hommarus gammarus) – od 1. rujna do 31. svibnja;
Jastog (Palinurus elaphas) – od 1. rujna do 30. svibnja;«
zamjenjuju se riječima:
»Hlap (Hommarus gammarus) – od 10. rujna do 15. svibnja;
Jastog (Palinurus elaphas) – od 10. rujna do 15. svibnja;«

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/51
Urbroj: 525-1-06-1
Zagreb, 9. svibnja 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.