MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 18. stavka 2., članka 40. stavka 1. točke 1. i 5. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 74/94) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O VRSTI I KOLIČINI RIBOLOVNIH ALATA I OPREME KOJA SE SMIJE UPOTREBLJAVATI U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU

I.

Ovom Naredbom određuju se vrsta i količine robolovnih alata i opreme koje se smiju upotrebljavati tijekom obavljanja gospodarskog ribolova u ribolovnom moru Republike Hrvatske odnosno koje se smiju upisati na jednu povlasticu.

II.

U gospodarskom ribolovu po jednoj povlastici smiju se upotrebljavati sljedeće vrste i količine ribolovnih alata i opreme:

1. POVLAČNE MREŽE (KOĆE)

- jedna (1) pridnena povlačna mreža (koća),

- jedna (1) pelagijska povlačna mreža (koća),

- jedna (1) obalna povlačna mreža (koćica),

- jedna (1) dredža (kunjkara) ,

- dvije (2) dredže (rampon);

2. RIBOLOVNI STROJEVI

- jedna (1) hidraulična dredža (vongolara) za lov školjaka sa sistemom ispiranja ulova;

3. OKRUŽUJUĆE MREŽE (PLIVARICE)

- jedna (1) plivarica za malu plavu ribu

- jedna (1) plivarica za veliku plavu ribu (tunolovka);

- jedna (1) plivarica za ciple (ciplarica),

- jedna (1) plivarica za iglice (plivarica igličara)

- jedna (1) plivarica za gavune olige (plivarica oližnica);

4. POTEGAČE

- jedna (1) ljetna trata ili srdelara,

- jedna (1) zimska trata ili girarica,

- jedna (1) migavica,

- jedna (1) igličara,

- jedan (1) šabakun,

- jedna (1) potegača za olige,

- jedan (1) kogol,

- jedan (1) strašin;

5. JEDNOSTRUKE MREŽE STAJAČICE

- oližnice, ukupne duljine do 200 metara;

- gavunare, ukupne duljine do 500 metara;

- girare, ukupne duljine do 1000 metara;

- bukvare, ukupne duljine do 2000 metara;

- prostice, ukupne duljine do 2000 metara;

- polandare, ukupne duljine do 1000 metara;

- jastogare, ukupne duljine do 1.000 metara;

- rakovice, ukupne duljine do 2.500 metara;

- psare, ukupne duljine do 2000 metara;

- sklatare, ukupne duljine do 2000 metara;

- vojge, neograničene duljine.

6. TROSTRUKE MREŽE STAJAČICE

- poponice, ukupne duljine do 800 metara

- poklopnice, ukupne duljine do 800 metara

- salpare, ukupne duljine do 800 metara

- listarice, ukupne duljine do 3.500 metara

7. KLOPKE

- tavan, ukupno do pet (5) komada,

- vrše za lov ribe, ukupno do pedeset (50) komada,

- vrše za lov jastoga i hlapova, ukupno do sto (100) komada,

- vrše za lov malih rakova škampa, ukupno do dvijestotine i pedeset (250) komada,

- stajaći kogol trata, jedan (1) komad,

- stajaći kogol fagunet, ukupno do pet (5) komada,

8. UDIČARSKI RIBOLOVNI ALATI

- ukupno do deset (10) komada odmeta, kančenica, povlačnih povraza ili panula;

- ukupno do 100 komada plivajućih povraza ili tunja samica;

- ukupno do 200 komada povraza s kukom za lov glavonožaca:

- ukupno do 5.000 udica stajaćih parangala;

- ukupno do 5.000 udica plutajućih parangala;

9. PROBODNI RIBOLOVNI ALATI

- do pet komada osti;

- do 3 komada grablji;

- do 3 komada klijesta;

10. RIBOLOV LUDROM, ZAGONICOM I FRUŽATOM

- jedan (1) ludar;

- jedna (1) zagonica;

- jedna (1) fružata;

11. SAKUPLJANJE KORALJA, ŠKOLJKAŠA, SPUŽVA, TRPOVA, JEŽEVA I MORSKOG BILJA

- ukupno do dvije (2) sjekire za rezanje koralja;

- ukupno do tri (3) komada strugača (rašketa) za skupljanje školjaka;

12. LOV VELIKOG CRVA

- ukupno do dvadeset (20) komada naprava za lov velikog crva.

III.

Kod obavljanja gospodarskog ribolova smiju se koristiti samo plovila upisana u povlastici.

IV.

Kod obavljanja gospodarskog ribolova;

- PELAGIJSKOM POVLAČNOM MREŽOM KOĆOM

po jednoj povlastici u ribolovu se uz glavno plovilo može koristiti još jedno (1) plovilo;

- PLIVARICOM ZA LOV MALE PLAVE RIBE,

po jednoj povlastici u ribolovu se uz glavno plovilo mogu koristiti i još dva (2) pomoćna plovila - svjećarice;

- PLIVARICOM ZA LOV VELIKE PLAVE RIBE (TUNOLOVKOM),

po jednoj povlastici u ribolovu se uz glavno plovilo može koristiti još dva (2) pomoćna plovila;

- PLIVARICOM ZA LOV CIPALA (PLIVARICOM CIPLARICOM),

po jednoj povlastici u ribolovu se uz glavno plovilo može koristiti još jedno (1) pomoćno plovilo;

- PLIVARICOM ZA LOV IGLICA (PLIVARICOM IGLIČAROM).

po jednoj povlastici u ribolovu se uz glavno plovilo može koristiti još jedno (1) pomoćno plovilo,

- PLIVARICOM ZA LOV GAVUNA OLIGA (PLIVARICOM OLIŽNICOM);

po jednoj povlastici u ribolovu se uz glavno plovilo mogu koristiti još dva (2) pomoćna plovila - svjećarice;

- MREŽAMA POTEGAČAMA,

po jednoj povlastici u ribolovu se uz glavno plovilo može koristiti još jedno (1) pomoćno plovilo;

- MREŽOM POTEGAČOM - LJETNOM TRATOM SRDELAROM,

po jednoj povlastici u ribolovu se uz glavno plovilo mogu koristiti još dva (2) pomoćna plovila;

- MREŽOM VOJGOM,

po jednoj povlastici u ribolovu se uz glavno plovilo mogu koristiti još dva (2) pomoćna - plovila svjećarice;

- LUDROM,

po jednoj povlastici u ribolovu se uz glavno plovilo mogu koristiti još tri (3) pomoćna plovila;

- ZAGONICOM i FRUŽATOM,

po jednoj povlastici u ribolovu se uz glavno plovilo može koristiti i još jedno (1) pomoćno plovilo.

Umjetno osvjetljenje smije se upisati u povlasticu i upotrebljavati kod ribolova slijedećih vrsta ribolovnih alata:

- PLIVARICE ZA LOV MALE PLAVE RIBE,

ukupne svjetlosne jakosti do najviše 6.000 kandela (Čd) po svakom plovilu;

- PLIVARICE ZA LOV GAVUNA OLIGA,

ukupne svjetlosne jakosti do najviše 4.000 kandela (Čd) po svakom plovilu;

- LJETNE TRATE SRDELARE,

ukupne svjetlosne jakosti do najviše 2.000 kandela (Čd) po svakom plovilu;

- MREŽOM VOJGOM,

ukupne svjetlosne jakosti do najviše 2.000 kandela (Čd) po svakom plovilu;

- OSTIMA,

ukupne svjetlosne jakosti do najviše 2.000 kandela (Čd) po plovilu;

- OBIČNIH POVRAZA S KUKOM ZA LOV GLAVONOŽACA

ukupne svjetlosne jakosti do najviše 2.000 kandela (Čd) po plovilu;

- POVRAZA S KUKOM ZA LOV GLAVONOŽACA KADA SE ZA DIZANJE I SPUŠTANJE TIH POVRAZA UPOTREBLJAVAJU POSEBNO KONSTRUIRANA VITLA

ukupne svjetlosne jakosti do 2.000 kandela po jednom vitlu.

VI.

Kod obavljanja gospodarskog ribolova sakupljanjem drugih morskih organizama u povlasticu se smiju upisati do dvije (2) ronilačke opreme.

VII.

Kod obavljanja ribolova ludrom u povlasticu se smije upisati, na plovilu se smije nalaziti i upotrebljavati do najviše 4.000 metara konopa koji može biti i okićen.

VIII.

Kod obavljanja ribolova zagonicom i fružutom u povlasticu se smije upisati, na plovilu se smije nalaziti i upotrebljavati do najviše 2.000 metara konopa koji može biti i okićen.

IX.

Kod obavljanja ribolova:

- pridnenom povlačnom mrežom koćom;

- pelagijskom mrežom koćom;

- obalnom povlačnom mrežom;

- ludrom, zagonicom i fružatom;

- lova ili sakupljanja drugih morskih organizama,

na plovilu može biti više komada naprijed navedenih mreža odnosno ribolovnih alata i opreme, ali se u ribolovu istodobno smije koristiti samo onaj broj mreža, ribolovnih alata i opreme koji je upisan u povlastici.

X.

Kada gospodarski ribolov obavlja samo jedna osoba u plovilu za obavljanje ribolova se iz razloga sigurnosti može nalaziti još jedna osoba, čija se pomoć može koristiti pri ribolovu.

XI.

Danom primjene ove Naredbe prestaju vrijediti odredbe:

- članka 22. stavka 2., članka 45., članka 47. i članka 50. Pravilnika o privrednom i sportskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskoga bilja ("Narodne novine" , br. 34/85, 35/86, 27/87, 9/90 i 26/90).

- članka 26. Pravilnika o obavljanju privrednog i športskoga morskoga ribolova te zaštiti riba i drugih morskih životinja na području Velebitskoga kanala ("Narodne novine", br. 49/93).

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. prosinca 1996. godine.

Klasa: 011-02/96-01/46
Urbroj: 525-01-96-1
Zagreb, 5. lipnja 1996.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.