MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 4. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 74/94) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O GRANICAMA U RIBOLOVNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovim Pravilnikom određuju se:

- granice između ribolovnih područja;

- granice između ribolovnih zona;

- granice ribolovnog mora u rijekama koje utječu u more.

II.

Ribolovno more Republike Hrvatske dijeli se na Područje vanjskog ribolovnog mora i Područje unutrašnjeg ribolovnog mora.

III.

Područje vanjskog ribolovnog mora je morski pojas računajući od polazne crte u smjeru vanjske granice teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Polaznu crtu čine ravne crte koje spajaju ove točke na obali kopna i obali otoka:

a) rt Zarubača - jugoistočni rt otoka Mrkan - južni rt otoka Sv. Andrija - rt Gruj (otok Mljet),

b) Goli rat (otok Mljet) - rt Ražnjić (otok Korčula),

c) rt Velo dance (otok Korčula) - rt Proizd (otok Korčula) - jugozapadni rt otoka Vodnjak - rt Rat (otok Drvenik mali) - hrid Mulo - hrid Blitvenica - otok Purara - otok Balun - otok Mrtovac - otok Garmenjak veli - točka na Dugom otoku s koordinatama 43053'12'' sjeverne geografske širine i 15010'00'' istočne geografske dužine

d) rt Veli rat (Dugi otok) - hrid Masarine - rt Margarina (otok Susak) - rt Zmoračna (otok Susak) - rt Vnetak (otok Unije) - rt Vele Stijene (otok Unije) - rt Marlera (istočna obala Istre) - rt Kamenjak (južna obala Istre).

IV.

Područje unutrašnjeg ribolovnog mora je morski pojas koji se nalazi unutar polazne crte navedene u točki II. stavku 2. ove Naredbe, računajući od polazne crte u smjeru prema obali kopna.

V.

Područje vanjskog ribolovnog mora i Područje unutrašnjeg ribolovnog mora dijeli se na sedam ribolovnih zona i to:

- Ribolovna zona A (Zapadna obala Istre), nalazi se u Području vanjskog ribolovnog mora, obuhvaća akvatorij omeđen vanjskom granicom teritorijalnog mora Republike Hrvatske od državne granice na moru s Republikom Slovenijom do crte koja se od rta Kamenjak (poluotok Istra) proteže prema vanjskoj granici teritorijalnog mora Republike Hrvatske u kursu 2210;

- Ribolovna zona B (Vanjski sjeverni Jadran), nalazi se u Području vanjskog ribolovnog mora, obuhvaća akvatorij omeđen vanjskom granicom teritorijalnog mora Republike Hrvatske od granice Ribolovne zone A do crte koja se od otoka Purara proteže prema vanjskoj granici teritorijalnog mora Republike Hrvatske u kursu 2160;

- Ribolovna zona C (Vanjski srednji Jadran), nalazi se u Području vanjskog ribolovnog mora, obuhvaća akvatorij omeđen vanjskom granicom teritorijalnog mora Republike Hrvatske od granice Ribolovne zone B do crte koja se od rta Velo Dance proteže prema vanjskoj granici teritorijalnog mora Republike Hrvatske u kursu od 1900;

- Ribolovna zona D (Vanjski južni Jadran), nalazi se u Području vanjskog ribolovnog mora, obuhvaća akvatorij omeđen vanjskom granicom teritorijalnog mora Republike Hrvatske od granice Ribolovne zone C do jugoistočne državne granice na moru Republike Hrvatske;

- Ribolovna zona E (Unutrašnji sjeverni Jadran), nalazi se u Području unutrašnjeg ribolovnog mora obuhvaća akvatorij omeđen granicom između područja vanjskog i unutrašnjeg ribolovnog mora od rta Marlera (istočna obala poluotoka Istra) do crte rt Borji (Dugi otok) - sjeverni rt otoka Tun Veli - rt Vrulja (otok Vir);

- Ribolovna zona F (Unutrašnji srednji Jadran), nalazi se u Području unutrašnjeg ribolovnog mora, obuhvaća akvatorij omeđen granicom između područja vanjskog i unutrašnjeg ribolovnog mora od južne granice Ribolovne zone E do crte koja ide linijom Rt od Križa (na obali kopna) - Rt Širan (otok Drvenik veliki) - točka na granici između Područja unutrašnjeg i vanjskog ribolovnog mora u kursu 2100;

- Ribolovna zona G (Unutrašnji južni Jadran), nalazi se u Području unutrašnjeg ribolovnog mora, obuhvaća akvatorij omeđen granicom između područja vanjskog i unutrašnjeg ribolovnog mora od južne granice Ribolovne zone F do rta Zarubača (kraj Cavtata).

VI.

Sastavni dio ovog Pravilnika su posebne karte koje prikazuju:

- KARTA 1. - Granice Područja vanjskog ribolovnog mora i Područja unutrašnjeg ribolovnog mora,

- KARTA 2. - Granice ribolovnih zona

- KARTA 3. - Granice Ribolovne zone A,

- KARTA 4. - Granice Ribolovne zone B,

- KARTA 5. - Granice Ribolovne zone C,

- KARTA 6. - Granice Ribolovne zone D,

- KARTA 7. - Granice Ribolovne zone E,

- KARTA 8. - Granice Ribolovne zone F,

- KARTA 9. - Granice Ribolovne zone G.

VII.

Granice ribolovnog mora u rijekama koje utječu u more su slijedeće:

- na rijeci NERETVI, most u Metkoviću (Gabeli);

- na rijeci CETINI, crta koja spaja predjel "Planovo" sa predjelom "Priko" pravcem starog porušenog mosta preko rijeke;

- na rijeci ŽRNOVNICI, 100 metara uzvodno od mosta na ušću rijeke;

- na rijeci JADRO, 150 metara uzvodno od željezničkog mosta;

- na rijeci PANTANU, ušće rijeke u more;

- na rijeci KRKI, do Skradinskog buka;

- na rijeci ZRMANJI, do Jankovića buka;

- na rijeci RJEČINI, ušće rijeke u more;

- na rijeci RAŠI, do izvora vodovoda Rakovnik, sabirni kanal Sv. Foške do Rakovnika, sabirni kanal Donišnica-Fonte Gaju i sabirni kanal Vlaška Raša;

- na rijeci MIRNI, 1 kilometar korita rijeke od mosta Antenal kao i cijela površina močvare na lijevoj i desnoj strani korita rijeke;

- na rijeci DRAGONJI, ušće rijeke u more,

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/44
Urbroj: 525-01-96-1
Zagreb, 5. lipnja 1996.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.