MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3000

Na temelju članka 11. stavka 5. i članka 14. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94, 57/96, 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU O IZDANIM POVLASTICAMA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– obrazac, kriteriji i postupak izdavanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u tekstu koji slijedi: povlastica) te postupak revizije povlastica,

– oblik, sadržaj i način vođenja registra o izdanim povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u tekstu koji slijedi: Registar flote).

 

Članak 2.

(1) Povlastice izdaju područne jedinice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprave ribarstva (u tekstu koji slijedi: područne jedinice).

(2) Područne jedinice iz stavka 1. ovoga članka su:

– za Istarsku županiju sa sjedištem u Puli,

– za Primorsko-goransku županiju sa sjedištem u Rijeci,

– za Ličko-senjsku županiju sa sjedištem u Senju,

– za Zadarsku županiju sa sjedištem u Zadru,

– za Šibensko-kninsku županiju sa sjedištem u Šibeniku,

– za Splitsko-dalmatinsku županiju sa sjedištem u Splitu,

– za Dubrovačko-neretvansku županiju sa sjedištem u Dubrovniku.

(3) Na jedno plovilo se može izdati samo jedna povlastica, a ako ima više suvlasnika plovila potrebna je suglasnost svih suvlasnika.

 

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru podnosi se područnoj jedinici u županiji na jadranskoj obali u kojoj je sjedište pravne ili fizičke osobe.

(2) Ukoliko podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nema svoje sjedište u jednoj od županija na jadranskoj obali, tada se zahtjev za izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru može podnijeti bilo kojoj područnoj jedinici.

 

Članak 4.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja:

A. FIZIČKE OSOBE podnose:

1. dokaz o upisu u Obrtni registar,

2. ime, prezime i MBG obrtnika,

3. adresu stanovanja (mjesto, ulica i kbr.),

4. matični broj obrta,

5. oznaka obrtnice,

6. naziv obrta,

7. djelatnost obrta,

8. sjedište obrta,

B. PRAVNE OSOBE podnose:

1. izvod iz registra ovjeren po nadležnom trgovačkom sudu,

2. naziv društva,

3. sjedište društva,

4. matični broj subjekta upisa (MBS),

5. šifru djelatnosti,

C. PRAVNE I FIZIČKE OSOBE prilažu i:

1. dokaz da su registrirane za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova na moru,

2. dokaz o vlasništvu plovila ili dokaz o raspolaganju plovilom,

3. ispravu o plovilu za koje se traži povlastica,

4. dokaz o snazi porivnog stroja plovila za koje se traži povlastica, kao i povlačnoj sili plovila za koja je propisano ograničenje povlačne sile;

5. popis odnosno točno navedene vrste i količine ribolovnih alata i opreme kojima se želi obavljati gospodarski ribolov na moru uz uporabu plovila za koje se traži povlastica;

6. popis ribolovnih zona u kojima se želi obavljati gospodarski ribolov na moru uz uporabu plovila (ribolovnih alata i opreme) za koje se traži povlastica.

7. Ispunjeni upitnik o ribolovnoj floti Republike Hrvatske.

 

Članak 5.

(1) Uz rješenje pravnim i fizičkim osobama se izdaje i povlastica na posebnom obrascu (u tekstu koji slijedi: posebni obrazac) koji se uvijek mora nalaziti na plovilu kojim se obavlja djelatnost gospodarskog ribolova na moru.

(2) Posebni obrazac iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1.).

 

Članak 6.

(1) Posebni obrazac sastoji se od prednje i stražnje strane i formata je A5 (148 × 210 mm).

(2) Posebni obrazac se ispunjava u računalu i ispisuje se računalnim ispisom a ispunjeni obrazac se plastificira.

 

Članak 7.

(1) Na prednjoj stranici posebnog obrasca od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske,

– naziv Ministarstva,

– naziv obrasca povlastice,

– podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi (jednoj ili više njih) koja je ovlaštenik povlastice,

– podaci o plovilu za koje se izdaje povlastica i to: ime i/ili registarska oznaka plovila, luka upisa broda, veličina plovila u GT, duljina plovila u metrima, snaga porivnog stroja plovila u kilovatima (kW) i povlačna sila (kN) za ona plovila za koja je propisano ograničenje snage porivnog stroja ili potezne sile,

– serijski broj obrasca povlastice,

(2) Na stražnjoj stranici posebnog obrasca od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– podaci o vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme, pomoćnim plovilima te o ribolovnim zonama na kojima ovlaštenik povlastice smije obavljati ribolov,

– naziv područne jedinice koja je izdala povlasticu, klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj, datum, redni broj i datum upisa rješenja povlastice u Registar flote, te pečat i potpis ovlaštene službene osobe.

 

Članak 8.

Registar flote vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka »Registar flote« koja je instalirana u svakoj područnoj jedinici, a baze su povezane s Centralnom jedinicom u kojoj se nalaze ukupni podaci.

 

Članak 9.

Nadležna područna jedinica po službenoj dužnosti upisuje u Registar flote sljedeće podatke:

1. Redni broj upisa,

2. Područnu jedinicu koja je izdala povlasticu, klasifikacijsku oznaku, urudžbenu oznaku, mjesto i datum te serijski broj povlastice,

3. Podatke o plovilu za koje je izdana povlastica odnosno promjenu plovila,

4. Podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja je ovlaštenik povlastice izdane za plovilo,

5. Vrste ribolovnih alata,

6. Količine i promjene količine ribolovnih alata upisanih u povlastici,

7. Ribolovne zone odnosno promjene ribolovnih zona u kojima se smiju rabiti plovilo i ribolovni alati upisani u povlastici,

8. Oprema za ribolov i pomoćna plovila,

9. Količine i promjene količine opreme za ribolov i pomoćnih plovila,

10. Razlog zbog kojeg je prestala važiti povlastica,

11. Naznaku da je doneseno rješenje o oduzimanju povlastice na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu,

12. Datum kada je žalba protiv rješenja o oduzimanju povlastice dostavljena na rješavanje drugostupanjskom tijelu,

13. Odluka drugostupanjskog organa o žalbi izjavljenoj protiv rješenja o oduzimanju povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i datum odluke drugostupanjskog tijela,

14. Administrativno izvršenje odnosno način i datum izvršenja,

15. Napomene.

 

Članak 10.

(1) Uz zahtjev za izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru mora se priložiti zapisnik kojim se utvrđuje da plovilo, ribolovni alati i oprema odgovaraju uvjetima utvrđenim u Zakonu o morskom ribarstvu i propisima donesenim na temelju njega.

(2) U slučajevima kada je Zakonom o morskom ribarstvu ili propisima donesenim na temelju njega određeno da se ribolov određenim ribolovnim alatom može obavljati samo uz uporabu porivnog stroja plovila do određene snage ili povlačne sile plovila, tada je uz zahtjev za izdavanje povlastice potrebno priložiti i poseban zapisnik o pregledu porivnog stroja plovila za koje se izdaje povlastica, odnosno o utvrđenoj povlačnoj sili plovila.

(3) Pregled plovila, ribolovnih alata i opreme iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavljaju djelatnici Područnih jedinica koji o pregledu sastavljaju zapisnik.

 

Članak 11.

(1) Nadležna područna jedinica će izdati rješenje za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, odnosno rješenje kojim se odbija izdavanje povlastice u roku od mjesec dana od dana uredno podnesenog zahtjeva za izdavanje povlastice.

(2) Područna jedinica će izdati podnositelju zahtjeva povlasticu nakon donošenja potvrde o aktiviranju obrta odnosno potvrdu da je trgovačko društvo aktiviralo djelatnost za koju je registrirano.

 

Članak 12.

(1) Povlastica podliježe postupku revizije radi utvrđivanja da li je došlo do promjene podataka upisanih u povlasticu odnosno u registar flote.

(2) Reviziju obavlja Uprava ribarstva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, a o postupku revizije sastavlja se poseban zapisnik.

(3) Ukoliko se u postupku revizije utvrdi da podaci navedeni u povlastici i registru flote ne odgovaraju utvrđenom stanju donosi se rješenje o oduzimanju povlastice.

(4) Povlastica podliježe postupku revizije svake tri (3) godine.

(5) Pod prestankom pravne osobe ili obrta smatra se i prestanak obavljanja djelatnosti ribolova u razdoblju od godine dana, odnosno nedostavljanje očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, ukoliko povlastica nije pohranjena u nadležnoj područnoj jedinici.

 

Članak 13.

(1) Troškove pregleda plovila, porivnog stroja plovila te ribolovnih alata i opreme iz članka 12. te troškove revizije i članka 13. ovoga Pravilnika snosi stranka.

(2) Visinu naknade za preglede iz stavka 1. ovoga članka određuje ministar.

 

Članak 14.

(1) Za vrijeme privremene obustave djelatnosti odnosno u vrijeme kad ovlaštenik povlastice ne radi kod sezonskih obrta ovlaštenik povlastice je povlasticu dužan pohraniti u nadležnoj područnoj jedinici u roku od 10 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti.

(2) U slučaju gubitka ili značajnijeg oštećenja plovila koje zahtjeva popravak dulje od dva mjeseca ovlaštenik povlastice je dužan pohraniti u nadležnoj područnoj jedinici do nabavke novoga plovila ili završetka popravka postojećega plovila.

(3) Imatelj povlastice pohranjenu povlasticu iz stavka 1. ovoga članka može ponovno preuzeti u nadležnoj područnoj jedinici kad ponovno aktivira djelatnost odnosno s početkom rada sezonskog obrta.

 

Članak 15.

(1) U slučaju kad je ograničen broj povlastica uz uporabu određene vrste ribolovnog alata na određenu ribolovnom području ili zoni, a broj zainteresiranih kandidata za obavljanje takovoga ribolova je veći od broja slobodnih povlastica, odabir će se izvršiti ždrijebom.

(2) Ždrijeb iz stavka 1. ovoga članka provodit će područna jedinica koju za to odredi ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

(3) Provođenje ždrijeba iz stavka 1. i 2. ovoga članka oglasit će se u sredstvima javnoga priopćavanja.

 

Članak 16.

(1) Povlastica za obavljanje ribolova na moru uz uporabu ribolovnog alata, kod kojeg je ograničeno izdavanje broja povlastica na određenom ribolovnom području ili zoni, smije se bez provedenog ždrijeba izdati drugom ovlašteniku povlastice samo u sljedećim slučajevima:

1. kad ovlaštenik povlastice proda plovilo, ribolovni alat i opremu i kad nakon toga zatraži da mu se iz povlastice izbriše to plovilo, ribolovni alat ili oprema, a pravna ili fizička osoba koja je kupila to plovilo, ribolovni alat i opremu zatraži da joj se izda povlastica za obavljanje ribolova uz uporabu toga plovila, ribolovnog alata ili opreme;

2. kad ovlaštenik povlastice koji je fizička osoba ugovorom o darovanju daruje plovilo, ribolovni alat ili opremu i zatraži da mu se iz povlastice izbriše obavljanje ribolova tim plovilom, ribolovnim alatom ili opremom a darovani zatraži da mu se izda povlastica uz uporabu toga plovila, ribolovnog alata ili opreme;

(2) Kod prijenosa povlastica iz stavka 1. ovoga članka mora se prodati odnosno darovati sav u povlastici upisan ribolovni alat za koji je ograničeno izdavanje povlastica na određenom ribolovnom području ili zoni.

 

Članak 17.

Za svaku promjenu koja nastane u odnosu na podatke upisane u povlastici nadležna područna jedinica će izdati novo rješenje i povlasticu.

 

Članak 18.

(1) Povlastice izdane prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede do izdavanja novih, a najkasnije do 1. veljače 2007. godine.

(2) Do izdavanja novih povlastica, u skladu s odredbama Pravilnika o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 144/05) ovlaštenici povlastica iz stavka 1. ovoga članka koje su izdane za:

– ribolovnu zonu A, mogu obavljati ribolov u ribolovnim zonama A i H;

– ribolovnu zonu B, mogu obavljati ribolov u ribolovnim zonama B i I;

– ribolovnu zonu C, mogu obavljati ribolov u ribolovnim zonama C i J i

– ribolovnu zonu D, mogu obavljati ribolov u ribolovnim zonama D i K.

 

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine«, br. 99/07).

 

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2006. godine.

 

Klasa: 011-02/05-01/63

Urbroj: 525-1-05-1

Zagreb, 19. prosinca 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 

Prilog 1.