MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 11. stavka 3. i 14. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 46/97 - pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

- obrazac, kriteriji i postupak izdavanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru;

- oblik, sadržaj i način vođenja registra o izdanim povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

Članak 2.

Povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru izdaju područne jedinice Ministarstva poljoprivrede i šumarstva osnovane za obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova iz područja morskoga ribarstva u županijama na jadranskoj obali (u tekstu koji slijedi: područne jedinice).

Područne jedinice iz stavka 1. ovoga članka su:

- za Županiju Istarsku sa sjedištem u Puli;

- za Županiju Primorsko-goransku sa sjedištem u Rijeci;

- za Županiju Ličko-senjsku sa sjedištem u Senju;

- za Županiju Zadarsku sa sjedištem u Zadru,

- za Županiju Šibensko-kninsku sa sjedištem u Šibeniku;

- za Županiju Splitsko-dalmatinsku sa sjedištem u Splitu;

- za Županiju Dubrovačko-neretvansku sa sjedištem u Dubrovniku.

Članak 3.

Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru izdaje se u formi rješenja i posebnog obrasca.

Obrazac rješenja kojim se pravnim ili fizičkim osobama izdaje povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u tekstu koji slijedi: rješenje o povlastici) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1.).

Članak 4.

Pored rješenja o povlastici iz članka 2. ovoga Pravilnika pravnim i fizičkim osobama se izdaje i obrazac povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u formi knjižice (u tekstu koji slijedi: posebni obrazac) koji se uvijek mora nalaziti na plovilu kojim se obavlja djelatnost gospodarskog ribolova na moru.

Posebni obrazac iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2.).

Članak 5.

Posebni obrazac sastoji se od knjižice koja ima 19 strana, a svaka strana ima dimenzije 15x11 cm.

Podaci u posebnom obrascu ispunjavaju se rukom velikim tiskanim slovima.

Prva, druga, predzadnja i zadnja strana posebnog obrasca tonirane su u svijetlo-plavoj boji.

Prva strana posebnog obrasca tiskana je sa zaštitom od krivotvorenja.

Članak 6.

Na stranici 1. posebnog obrasca od vrha prema dnu je tekst slijedećeg sadržaja:

- grb Republike Hrvatske,

- naziv ministarstva koje izdaje obrazac povlastice,

- naziv obrasca povlastice,

- serijski broj obrasca povlastice,

- naznaka da se obrazac povlastice mora uvijek nalaziti na plovilu kojim se obavlja ribolov.

Stranica 2. obrasca iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o plovilu za koje se izdaje povlastica i to: ime i luka upisa broda ili registarska oznaka brodice, veličina plovila u GT, duljina plovila u metrima, snaga pogonskog porivnog stroja plovila u kilovatima (kW).

Stranica 3. obrasca iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o pravnoj osobi koja je ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

Stranice 4. i 5. obrasca iz stavka 1. ovoga članka sadrže podatke o fizičkoj osobi (jednoj ili više njih) koja je ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

Stranice 6. do uključivo 15. obrasca iz stavka 1. ovoga članka sadrže podatke o vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme, pomoćnim plovilima te o ribolovnim zonama na kojima ovlaštenik povlastice smije obavljati ribolov, kao i pečat i potpis ovlaštenog službenika tijela koje je unijelo podatke u obrazac povlastice.

Stranica 16. obrasca iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o rješenju o povlastici i to: naziv područne jedinice koja je izdala povlasticu, klasifikacijsku oznaku, urudžbenu oznaku, nadnevak, redni broj i nadnevak upisa rješenja povlastice u Registar o izdanim povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, te pečat i potpis ovlaštene službene osobe.

Stranice 17. i 18. obrasca iz stavka 1. ovoga članka sadrže rubrike za posebne napomene.

Članak 7.

Registar o izdanim povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u tekstu koji slijedi: Registar) vodi se prema obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 3.).

Registar se sastoji od listova formata A-3 koji se moraju označiti rednim brojem i moraju biti uvezani.

Članak 8.

Nadležna područna jedinica po službenoj dužnosti upisuje u Registar slijedeće podatke:

1. u točki 1. Registra: redni broj,

2. u točki 2. Registra: područnu jedinicu koja je izdala povlasticu, klasifikacijsku oznaku, urudžbenu oznaku, mjesto i nadnevak te serijski broj posebnog obrasca;

3. u točki 3. Registra: podatke o plovilu za koje je izdana povlastica;

4. u točki 4. Registra: podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja je ovlaštenik povlastice izdane za plovilo;

5. u točki 5. Registra: razlog zbog kojeg je prestala važiti povlastica;

6. u točki 6. Registra: naznaku da je doneseno rješenje o oduzimanju povlastice na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 46/97 - pročišćeni tekst).

7. u točki 7. Registra: nadnevak kada je žalba protiv rješenja o oduzimanju povlastice dostavljena na rješavanje drugostupanjskom organu;

8. u točki 8. Registra: odluka drugostupanjskog organa o žalbi izjavljenoj protiv rješenja o oduzimanju povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i nadnevak odluke drugostupanjskog organa;

9. u točki 9. i 10. Registra: administrativno izvršenje odnosno način i nadnevak izvršenja;

10. u točki 11. Registra: promjenu plovila;

11. u točki 12A i 12B Registra: izmjene i dopune rješenja kojim je izdana povlastica;

12. u točki 13. Registra: odjeljak za napomene;

13. u točki 14. Registra: vrste ribolovnih alata;

14. u točki 15., 15A., 15B. i 15C. Registra: količine i promjene količine ribolovnih alata upisanih u povlastici;

15. u točki 16., 16A. i 16B. Registra: ribolovne zone odnosno promjene ribolovnih zona u kojima se smiju rabiti plovilo i ribolovni alati upisana u povlastici;

16. u točki 19. Registra: oprema za ribolov i pomoćna plovila;

17. u točki 20., 20A., 20B. i 20C. Registra: količine i promjene količine opreme za ribolov i pomoćnih plovila.

18. u točki 21., 21A. i 21B. Registra: ribolovne zone odnosno promjene ribolovnih zona u kojima se smije rabiti oprema za ribolov i pomoćna plovila upisana u povlastici;

19. u točki 22. Registra: odjeljak za napomene.

Članak 9.

Zahtjev za izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru podnosi se područnoj jedinici u županiji na jadranskoj obali u kojoj je sjedište pravne ili fizičke osobe.

Ukoliko pravna ili fizička osoba nema svoje sjedište u jednoj od županija na jadranskoj obali, tada se zahtjev za izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru može podnijeti bilo kojoj područnoj jedinici.

Članak 10.

Uz zahtjev za izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru:

A. FIZIČKE OSOBE podnose:

1. - dokaz o upisu u Obrtni registar;

2. - ime, prezime i MBG obrtnika;

3. - adresu stanovanja obrtnika (mjesto, ulica i kbr.);

4. - matični broj obrta;

5. - oznaka obrtnice;

6. - naziv obrta;

7. - djelatnost obrta;

8. - sjedište obrta;

B. PRAVNE OSOBE podnose:

1. - izvod iz registra ovjeren po nadležnom Trgovačkom sudu;

2. - naziv tvrtke;

3. - sjedište tvrtke;

4. - matični broj subjekta upisa (MBS);

5. - šifru djelatnosti;

C. PRAVNE I FIZIČKE OSOBE podnose odnosno prilažu i:

1. - dokaz da su registrirane za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova na moru;

2. - dokaz o vlasništvu plovila;

3. - ispravu o imenu i luci upisa ili registarskoj oznaci plovila za koje se traži povlastica;

4. - dokaz o snazi porivnog stroja plovila za koje se traži povlastica (prema deklaraciji proizvođača stroja);

5. - popis odnosno točno navedene vrste i količine ribolovnih alata i opreme kojima se želi obavljati gospodarski ribolov na moru uz uporabu plovila za koje se traži povlastica;

6. - popis ribolovnih zona u kojima se želi obavljati gospodarski ribolov na moru uz uporabu plovila (ribolovnih alata i opreme) za koje se traži povlastica.

Članak 11.

Nadležna područna jedinica će izdati povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, odnosno rješenje kojim se odbija izdavanje povlastice u roku od mjesec dana od dana uredno podnesenog zahtjeva za izdavanje povlastice.

Članak 12.

Uz zahtjev za izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru mora se priložiti zapisnik kojim se utvrđuje da plovilo, ribolovni alati i oprema odgovaraju uvjetima utvrđenim u Zakonu o morskom ribarstvu i propisima donesenim na temelju njega.

U slučajevima kada je Zakonom o morskom ribarstvu ili propisima donesenim na temelju njega određeno da se ribolov određenim ribolovnim alatom može obavljati samo uz uporabu porivnog stroja plovila točno određene snage tada je uz zahtjev za izdavanje povlastice potrebno priložiti i poseban zapisnik o pregledu porivnog stroja plovila za koje se izdaje povlastica.

Pregled plovila ribolovnih alata i opreme iz stavka 1. ovoga članka obavljaju ribarski inspektori za morsko ribarstvo djelatnici Ministarstva poljoprivrede i šumarstva kao i državni službenici zaposleni u područnim jedinicama, koji o pregledu sastavljaju poseban zapisnik.

Pregled porivnog stroja plovila iz stavka 2. ovoga članka obavljaju inspektori sigurnosti plovidbe lučkih kapetanija koji, o pregledu sastavljaju poseban zapisnik.

Članak 13.

Troškove pregleda plovila, porivnog stroja plovila te ribolovnih alata i opreme iz članka 12. snosi stranka.

Stranka je osobi koja obavlja pregled iz članka 12. ovoga Pravilnika dužna naknaditi troškove puta, boravka i dnevnicu sukladno važećoj Odluci Vlade Republike Hrvatske o naknadi troškova puta, boravka i dnevnici koja se isplaćuje državnim službenicima i namještenicima.

Pored troškova iz stavka 2. ovoga članka stranka je dužna inspektorima odnosno državnim službenicima po svakom obavljenom pregledu iz članka 12. ovoga pravilnika isplatiti i posebnu naknadu, a visina ove naknade utvrđuje se posebnim rješenjem ministra poljoprivrede i šumarstva.

Članak 14.

U slučaju kad je ograničen broj povlastica za obavljanje ribolova na moru uz uporabu određene vrste ribolovnog alata na određenu ribolovnom području ili zoni, a broj zainteresiranih kandidata za obavljanje takovoga ribolova je veći od broja slobodnih povlastica, odabir će se izvršiti ždrijebom.

Ždrijeb iz stavka 1. ovoga članka provodit će područna jedinica koju za to odredi ministar poljoprivrede i šumarstva.

Provođenje ždrijeba iz stavka 1. i 2. ovoga članka oglasit će se u sredstvima javnoga priopćavanja.

Članak 15.

Povlastica za obavljanje ribolova na moru uz uporabu ribolovnog alata, kod kojeg je ograničeno izdavanje broja povlastica na određenom ribolovnom području ili zoni, smije se bez provedenog ždrijeba izdati drugom ovlašteniku povlastice samo u slučajevima:

1. kad ovlaštenik povlastice (pravna ili fizička osoba) proda plovilo, ribolovni alat i opremu i kad nakon toga zatraži da mu se iz povlastice izbriše to plovilo, ribolovni alat ili oprema, a pravna ili fizička osoba koja je kupila to plovilo, ribolovni alat i opremu zatraži da joj se izda povlastica za obavljanje ribolova uz uporabu toga plovila, ribolovnog alata ili opreme;

2. kad ovlaštenik povlastice (fizička osoba) ugovorom o darovanju daruje plovilo, ribolovni alat ili opremu i zatraži da mu se iz povlastice izbriše obavljanje ribolova tim plovilom, ribolovnim alatom ili opremom a darovani zatraži da mu se izda povlastica uz uporabu toga plovila, ribolovnog

Kod prijenosa povlastica iz stavka 1. ovoga članka mora se prodati odnosno darovati sav u povlastici upisan ribolovni alat za koji je ograničeno izdavanje povlastica na određenom ribolovnom području ili zoni.

Članak 16.

Promjena plovila, vrste i količine ribolovnih alata i opreme te ribolovnih područja ili zona u kojima ovlaštenik povlastice smije obavljati ribolov provodi se rješenjem područne jedinice ministarstva koja je izdala povlasticu.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/97-01/82
Urbroj: 525-01-97-01
Zagreb, 19. rujna 1997.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.