MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

 

1985

Na teme­lju članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2. i članka 49. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97 – pročišćeni tekst) ministar po­ljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o obav­lja­nju gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine«, br. 83/00, 56/01 i 69/01) u članku 121. stavka 2. brojka »2002« zamje­njuje se brojkom »2003«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/01-01/152
Urbroj: 525-01-01-1
Zagreb, 15. prosinca 2001.

Ministar
po­ljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.