MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

2592

Na teme­lju članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2. i članka 49. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97 – pročišćeni tekst) ministar po­ljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU

Članak 1.

U članku 88. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) U razdob­lju od 1. listopada do 15. prosinca, ribolov uz uporabu mreže listarice dozvo­ljeno je obav­ljati samo po noći, od dva sata prije zalaska sunca do dva sata nakon izlaska sunca.«

Članak 2.

U članku 138. stavak 6. mije­nja se i glasi:

»(6) Lov uz uporabu rampona dopušteno je obav­ljati tijekom cijele godine. U razdob­lju od 1. listopada do 15. prosinca, lov uz uporabu rampona dozvo­ljeno je obav­ljati samo po danu, od dva sata nakon izlaska sunca do dva sata prije zalaska sunca.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-02/9
Urbroj: 525-8-03-1
Zagreb, 3. studenoga 2003.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.