MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1137

Na temelju članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2. i članka 49. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94; 57/96; 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine«, br. 6/06) u članku 3. stavku 2. riječi: »morske granice s Republikom Slovenijom do Rta Margarina na otoku Susku u kursu 2700« zamjenjuju se riječima: »privremene granice na moru s Republikom Slovenijom do crte koja polazi od najsjevernije točke hridi Masarina u kursu 270°«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 4. riječi: »(900 KS)« brišu se.

Članak 3.

U članku 9. iza riječi: »koćom« dodaju se riječi: »od 1. siječnja 2007. godine«.

Članak 4.

U članku 10. riječi: »ribolovnoj zoni« zamjenjuju se riječima: »dijelovima ribolovne zone«.
Točke 1. i 2. brišu se, a dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 1. i 2.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) U dijelovima ribolovne zone F ribolov pridnenom koćom dozvoljen je ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom, od 05:00 do 23:00 sata, i to:
1. u dijelu Virskog mora i Zadarskog kanala, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, prolazom Veli Ždrelac, spojnicama između točaka C i D, te D i E, mostom kopno – otok Vir:
točka A – Oštri rat (Punta Mika) na kopnu
točka B – svjetionik Lukoran na otoku Ugljan
točka C – rt Zanovin na otoku Rivanj
točka D – uvala Hrvatin na otoku Sestrunj
točke E – rt Križ na otoku Sestrunj
točka F – rt Vrulja na otoku Vir;
2. u dijelu Srednjeg kanala, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A, B i C, mostom otok Ugljan – otok Pašman, te spojnicama između točaka D, E i F;
točka A – rt Žman na Dugom otoku
točka B – rt Parda na otoku Iž
točka C – rt Japlenički na otoku Ugljan
točka D – rt Rasovica na otoku Pašman
točka E – svjetionik na sjevernoj strani otoka Lavdara
točka F – rt Bluda na Dugom otoku;
a od 1. siječnja 2007. godine, samo uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 110 kW ili povlačnu silu plovila do najviše 12 kN.«.

Članak 5.

U članku 13. u stavku 1. slovo: »D« briše se.
Stavak 2. briše se, a dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3., i 4.
U stavku 4. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:
»4. od istočnog rta uvale Smokova do istočnog rta uvale Pržina na jugoistočnoj strani otoka Korčula;«
Dosadašnje točke 4., 5. i 6. postaju točke 5., 6. i 7.

Članak 6.

U članku 16. stavak 3. briše se.

Članak 7.

U članku 18. stavku 2. točki 2. riječi: »1. travnja do 31. listopada« zamjenjuju se riječima: »1. svibnja do 30. lipnja«.

Članak 8.

U članku 19. dodaje se nova točka 1. koja glasi:
»1. potegačom oližnicom od 1. travnja do 31. listopada;«.
Dosadašnje točke 1., 2. i 3. postaju točke 2., 3. i 4.

Članak 9.

U članku 21. stavku 2. slovo: »D« briše se.
Stavak 4. briše se, a dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5. i 6.
U stavku 6. točki 2. riječ: »Zastup« zamjenjuje se riječju: »Trstena«.
Iza točke 15. dodaju se nove točke 16. i 17. koje glase:
»16. od rta Ražnjić do rta Veli Zaglav na jugozapadnoj obali otoka Korčule;
17. od rta Ključ do rta Velo Dance na jugozapadnoj obali otoka Korčule uključujući lovište Trstenik;«.
Dosadašnje točke 16. i 17. postaju točke 18. i 19.

Članak 10.

U članku 22. u točki 6. riječi: »1. lipnja« zamjenjuju se riječima: »15. svibnja«.
U točki 7. riječi: »1. lipnja do 31. kolovoza« zamjenjuju se riječima: »15. svibnja do 10. rujna«.
U točki 8. u alineji prvoj riječi: »1. lipnja do 31. kolovoza« zamjenjuju se riječima: »15. svibnja do 10. rujna« i u alineji drugoj riječi: »1. rujna do 30. svibnja« zamjenjuju se riječima: »10. rujna do 15. svibnja«.
U točki 9. riječi: »1. lipnja« zamjenjuju se riječima: »15. svib­nja«.
U točki 10. riječi: »31. kolovoza« zamjenjuju se riječima: »10. rujna«.

Članak 11.

U članku 23. stavku 3. riječi: »Sveti Andrija, Glavat, Lastovnjaci, Vrhovnjaci, Kopište, Bijelac« brišu se, a alineja četvrta mijenja se i glasi:
»– trostrukim mrežama stajaćicama: poponicom i listaricom.«.

Članak 12.

U članku 33. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 6. ovoga članka u važeće povlastice, radi izmjene polazne crte koja određuje granicu ribolovnih zona C i G, ovlaštenicima koji su do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika imali prebivalište na otocima Lastovu i Korčuli će se upisati pravo na ribolov mrežama psarama i trostrukim mrežama stajačicama u ribolovnoj zoni G.«.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/33
Urbroj: 525-01-06-1
Zagreb, 14. travnja 2006.

Ministar poljoprivrede,
šumarstva i vodnoga gospodarstva
Petar Čobanković, v. r.