MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1223

Na temelju članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2., članka 48. i članka 49. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« broj 46/97 – pročišćeni tekst ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine« broj 83/00., 56/01., 69/01., 118/01., 101/02., 72/03., 89/03 i 178/03 u članku 6. točka 2b. mijenja se i glasi:

»Od 31. prosinca 2006. godine u unutrašnjem ribolovnom moru (zone E, F i G) i zoni A vanjskoga ribolovnog mora zabranjuje se obavljanje ribolova pridnenom koćom unutar pojasa od tri (3) morske milje od obale kopna ili otoka do položaja plovila u ribolovu, ukoliko nakon 1 (jedne) milje nije postignuta dubina od 50 metara.«

Članak 2.

Članak 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Od 31. prosinca 2006. godine u unutrašnjem ribolovnom moru ribolov pridnenom koćom smije se obavljati uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 110 kW (150 KS).«

Članak 3.

U članku 12. riječi »od 1. listopada do 31. ožujka« mijenjaju se riječima »od prve srijede ili četvrtka u mjesecu studenom do 31. ožujka.«

Članak 4.

U članku 13. riječi »od 1. studenoga do 31. ožujka« mije­nja­ju se riječima »od prve srijede ili četvrtka u mjesecu studenom do 31. ožujka.«

Članak 5.

Članak 20. stavak 2. briše se.

Članak 6.

U članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Veličina oka mrežnog tega pelagijske koće ni na jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 9 milimetara.«

Članak 7.

U članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Veličina oka mrežnog tega plivarice palamidare ni na jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 34 milimetra.«

Članak 8.

U članku 27. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Veličina oka mrežnog tega plivarice srdelare ni na jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 8 milimetra.«

Članak 9.

U članku 28. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Veličina oka mrežnog tega plivarice ciplarice ni na jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 26 milimetra.«

Članak 10.

U članku 29. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Veličina oka mrežnog tega plivarice iglicare ni na jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 10 milimetra.«

Članak 11.

U članku 30. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Veličina oka mrežnog tega plivarice oližnice ni na jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 5 milimetra.«

Članak 12.

U članku 34. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Veličina oka mrežnog tega potegače srdelare ni na jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 8 milimetra.«

Članak 13.

U članku 35. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Veličina oka mrežnog tega potegače girarice ni na jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 12 milimetra.«

Članak 14.

U članku 36. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Veličina oka mrežnog tega migavice ni na jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 12 milimetra.«

Članak 15.

U članku 37. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Veličina oka mrežnog tega šabakuna ni na jednom dijelu mreže ne smije biti manja 28 milimetra.«

Članak 16.

U članku 38. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Veličina oka mrežnog tega potegače iglicare ni na jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 10 milimetra.«

Članak 17.

U članku 39. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Veličina oka mrežnog tega potegače oližnice ni na jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 5 milimetra.«

Članak 18.

U članku 41. stavku 4. riječ »sake« briše se.

Članak 19.

U članku 44. stavak 2. briše se, a stavak 4. mijenja se i glasi:

»Veličina oka mrežnog tega koćice ne smije ni na jednom dijelu mreže biti manja od 12 milimetara.«

Članak 20.

U članku 58. stavak 2. briše se.

Članak 21.

U članku 71. riječi »na određenu dubinu« mijenjaju se riječima »u vodenom stupcu«.

Članak 22.

U članku 79. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Visina mreže bukvare ne smije biti viša od 400 oka mrež­nog tega, osim u ribolovnom području unutar pojasa od 1 (jedne) milje od otoka Sveti Andrija, Glavat, Lastovnjaci, Vrhovnjaci, Kopište, Bijelac, Sušac, Galijola, Palagruža, Jabuka i Brusnik, gdje visina mreže bukvare ne smije biti manja od 150 oka niti viša od 400 oka mrežnog tega.«

Članak 23.

U članku 80. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Visina mreže prostice ne smije biti viša od 400 oka mrežnog tega, osim u ribolovnom području unutar pojasa od 1 (jedne) milje od otoka Sveti Andrija, Glavat, Lastovnjaci, Vrhovnjaci, Kopište, Bijelac, Sušac, Galijola, Palagruža, Jabuka i Brusnik, gdje visina mreže bukvare ne smije biti manja od 150 oka niti viša od 400 oka mrežnog tega.«

Članak 24.

U članku 87. stavak 7a. briše se, a stavak 8. mijenja se i glasi:

»Ribolov mrežom poponicom dozvoljeno je obavljati u cije­lom ribolovnom moru Republike Hrvatske, osim u ribolovnim područjima unutar pojasa od 1 (jedne) milje od otoka Sveti Andrija, Glavat, Lastovnjaci, Vrhovnjaci, Kopište, Bijelac, Sušac, Ga­lijola, Palagruža, Jabuka i Brusnik.«

Članak 25.

Iza članka 181. dodaje se članak 181a. koji glasi:

»Ukoliko je prilikom obavljanja ribolova u pojedinačnom masenom ulovu, masa nedoraslih organizama i/ili organizama u lovostaju veća od 10 %, odnosno biomasa vrsta čiji ulov nije propisan za pojedini ribolovni alat prelazi 10 % ukupne mase ulova, ribolov se mora prekinuti, te plovilo odnosno postavljeni alati moraju promijeniti ribolovno područje prije nego se nastavi ribolov.«

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/5
Urbroj: 525-8-04-1
Zagreb, 20. travnja 2004.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.