MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2046

Na temelju članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2. i članka 49. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94., 57/96. i 48/05.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine«, br. 6/06. i 46/06.) u članku 18. stavku 2. u alineji 3. riječi: »16. srpnja do 15. kolovoza« mijenjaju se riječima: »1. srpnja do 31. prosinca«.

Članak 2.

U članku 23. stavku 3. alineji 4. riječi: »:poponicom i listaricom« brišu se.

Članak 3.

Članak 29. mijenja se i glasi:
»Ribolov tune (Thunnus thynnus) plutajućim parangalima zabranjen je za ribarska plovila dužine preko 24 m u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/46
Urbroj: 525-01-07-01
Zagreb, 20. lipnja 2007.

Ministar
poljoprivrede, šumarstva i
vodnoga gospodarstva
Petar Čobanković, v. r.