MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

1169

Na teme­lju članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2., članka 49. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine, br. 46/97 – pročišćeni tekst), ministar po­ljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o obav­lja­nju gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine«, br. 83/2000 i 56/2001) u članku 148. stavak 3. mije­nja se i glasi:

»(3) Sakup­lja­nje ško­ljkaša i ­njihovo stav­lja­nje u promet do­pušteno je obav­ljati samo u onim dijelovima ribolovnog mora u kojima se provodi monitoring i u kojima rezultati monitoringa ukazuju da je kakvoća mora u skladu s vrijednostima propisanim za prvu kate­goriju mora«.

Iza stavka 3. dodaju se tri nova stavka koji glase:

(4) Sakup­lja­nje ško­ljkaša i ­njihovo stav­lja­nje u promet zabra­njeno je obav­ljati na području svih luka.

(5) Monitoring u smislu ovoga članka je praće­nje kvalitete mora i ško­ljkaša na područjima uzgoja, izlova i polaga­nja ško­lj­kaša sukladno Zakonu o veterinarstvu i propisima donesenim na teme­lju ­nje­ga.

(6) Luke u smislu ovoga članka su sve morske luke razvrstane sukladno Zakonu o morskim lukama i propisima donesenim na teme­lju ­nje­ga.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/01-01/219
Urbroj: 525-01-01-1
Zagreb, 19. srp­nja 2001.

Ministar
po­ljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.