MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

866

Na teme­lju članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2., članka 49. stavka 1., točke 2., 3., 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97 – pročišćeni tekst) ministar po­ljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o obav­lja­nju gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine«, br. 83/00, 56/01, 69/01, 118/01 i 101/02) u članku 24. stavak 4. mije­nja se i glasi:

»Ribolov plivaricom tunolovkom zabra­njeno je obav­ljati od 16. srp­nja do 15. kolovoza«.

Članak 2.

U članku 117. stavak 5. mije­nja se i glasi:

»Ribolov tu­nja (Thunnus; thynnus) plutajućim parangalima zabra­njen je u razdob­lju od 16. srp­nja do 15. kolovoza«.

Članak 3.

U članku 148. iza stavka 4. dodaju se novi stavci 4a. i 4b. koji glase:

»4a. Iznimno od odredbe iz stavaka 3. i 4. ovoga članka u dijelovima ribolovnog mora u kojima se ne provodi monitoring dozvo­ljeno je sakup­lja­nje mlađi daga­nja do dužine 3 cm ako je prije skup­lja­nja izvršena analiza tkiva ško­ljaka na rezidue i ako analizirani uzorci udovo­ljavaju članku 7. Pravilnika o količinama pesticida, toksina, mikotoksina, metala i histamina i sličnih tvari koje se mogu nalaziti u namirnicama, te o drugim uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe (»Narodne novine«, br. 46/94; 45/98 i 11/01).«

»4b. Iznimno od odredbe iz stavaka 3. i 4. ovoga članka u dijelovima lučkih akvatorija dozvo­ljeno je sakup­lja­nje mlađi daga­nja do dužine 3 cm u razdob­lju od 1. listopada do 31. svib­nja ako je prije sakup­lja­nja izvršena analiza tkiva ško­ljaka na rezidue i ako analizirani uzorci udovo­ljavaju članku 7. Pravilnika o količinama pesticida, toksina, mikotoksina, metala i histamina i sličnih tvari koje se mogu nalaziti u namirnicama, te o drugim uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe (»Narodne novine«, br. 46/94, 45/98 i 11/01).«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-01/39
Urbroj: 525-01-03-1
Zagreb, 28. trav­nja 2003.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.