MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1140

Na temelju članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2., članka 49. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97 – pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine«, br. 83/00; 56/01; 69/01; 118/01;101/02 i 72/03) u članku 6. točka 2a. mijenja se i glasi: »Oko hridi Jabuka unutar akvatorija od 3 do 12 morskih milja počevši od subote 00,00h do nedjelje 24,00h«.

Iza točke 9. dodaje se točka 9a. koja glasi »Oko hridi Jabuka, unutar akvatorija od tri morske milje oko hridi Jabuka.«

Članak 2.

U članku 78. stavak 8. mijenja se i glasi: »Ribolov mrežom menularom dopušten je samo u ribolovnim zonama A, B, E i F«.

Članak 3.

U članku 79. stavak 2. mijenja se i glasi: »Ribolov mrežom bukvarom smije se obavljati samo na doček.«

Stavak 5. mijenja se i glasi: »Visina mreže bukvare ne smije biti manja od 150 oka ni viša od 400 oka mrežnog tega, osim u ribolovnoj zoni A u kojoj najmanja visina mreže bukvare smije biti manja od 150 oka.«

Članak 4.

U članku 80. stavak 5. mijenja se i glasi: »Visina mreže prostice ne smije biti manja od 100 oka ni viša od 400 oka mrežnog tega, osim u ribolovnoj zoni A u kojoj najmanja visina mreže prostice smije biti manja od 100 oka.«

Članak 5.

U članku 82. stavak 1. mijenja se i glasi: »Mreža psara je jednostruka mreža stajačica namijenjena za ribolov »landovine« tj. riba iz razreda hrskavičnjača (Chondrichtyes).«

Iza stavka 6. dodaju se stavci 6a. i 6b. koji glase:

6a.: »Iznimno od odredbe stavka 6. od 1. siječnja 2004. u dijelu akvatorija Neretvanskog kanala omeđenog spojnicama između točaka A i B te C, D i E:

točka A – Rt Višnjica na kopnu

točka B – zapadni rt uvale Prapratna na poluotoku Pelješac

točka C – Rt Duba na poluotoku Pelješac

točka D – Rt Sućuraj na otoku Hvar

točka E – lučko svjetlo Drvenik 

u kojem je dozvoljena upotreba mreža psara izvan pojasa od 0,1 morske milje od obale kopna ili otoka.«

6b.: »Iznimno od odredbe stavka 6. u dijelu akvatorija od uvale Bujevac do jugoistočne državne granice na moru Republike Hrvatske u kojem je dozvoljena upotreba mreža psara izvan pojasa od 0,1 morske milje od obale kopna ili otoka.«

Članak 6.

U članku 87. iza stavka 7. dodaje se stavak 7a. koji glasi:

7a. »Iznimno od odredbe stavka 7. ribolov mrežom poponicom u ribolovnoj zoni C i D dopušteno je obavljati samo od 1. rujna do 1. svibnja.«

Članak 7.

U članku 88. iza stavka 6. dodaje se stavak 6a. koji glasi: »Iznimno od odredbe stavka 6. u ribolovnoj zoni G ribolov mrežom listaricom dopušteno je obavljati samo u akvatoriju izvan jedne morske milje od obale kopna ili otoka.«

Stavak 7. mijenja se i glasi: »Ribolov mrežom listaricom u vanjskom ribolovnom moru RH dopušteno je obavljati tijekom cijele godine a iznimno, osim u ribolovnim zonama C i D, u razdoblju od 1. lipnja do 1. rujna ribolov mrežom listaricom je dopušten samo u akvatoriju koji se nalazi izvan jedne morske milje od obale kopna ili otoka.«

Članak 8.

U članku 121. iza stavka 1. dodaje se stavak 1a. koji glasi: »Iznimno od odredbe stavka 1. veličina oka mrežnog tega kod vrša za sitne rakove u ribolovnoj zoni G ne smije biti manja od 20 milimetara.

Članak 9.

Članak 128a. briše se.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a odredbe članka 3. stavka 2.; članka 4.; članka 7. stavaka 1. i 2. i članka 8. primjenjuju se od 1. travnja 2004. godine.

Klasa: 011-02/03-01/45
Urbroj: 525-01-03-1
Zagreb, 26. svibnja 2003.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.