MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

167

Na teme­lju članka 21., stavka i članka 49. stavka 1. točke 1., 2. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97 – pročišćeni tekst), ministar po­ljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O RIBOLOVNIM ALATIMA I OPREMI ZA MALI RIBOLOV

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se namjena, vrste i količine ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u malom ribolovu, te način obav­lja­nja maloga ribolova.

Članak 2.

U obav­lja­nju maloga ribolova smiju se rabiti s­ljedeće vrste i količine ribolovnih alata i opreme:

1. MREŽE STAJAĆICE

– mreža oližnica,

ukupne du­ljine do 50 metara,

– mreža gavunara,

ukupne du­ljine do 50 metara,

– mreža prostica,

ukupne du­ljine do 100 metara,

2. VRŠE ZA LOV RIBE

– ukupno do tri (3) komada,

3. OSTI SA ILI BEZ UPORABE UMJETNE RASVJETE (FERALA)

– do dva (2) komada osti,

4. UDIČARSKI RIBOLOVNI ALATI

– odmet,

ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakom odmetu;

– kančenica,

ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj kančenici;

– povlačni povraz ili panula,

ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj panuli;

– povraz s kukom za lov glavonožaca,

ukupno do dva (2) komada;

– stajaći pridneni parangal,

jedan ili više ­njih s ukupno do najviše stotinu i pedeset (150) udica;

– naprava (trapula) za lov velikog crva,

ukupno do dva (2) komada;

5. ALATI ZA SAKUPLJANJE ŠKOLJAKA

– strugač (rašketa) za sakup­lja­nje ško­ljaka,

jedan (1) komad.

Članak 3.

U obav­lja­nju malog ribolova zabra­njeno je loviti TUNJA (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) i IGLANA (Tetrapturus belone).

Članak 4.

Kod obav­lja­nja malog ribolova mrežama stajaćicama u plovilu se istodobno smije nalaziti i u ribolovu istodobno rabiti najviše do ukupno 100 metara svih vrsta mreža stajaćica.

Članak 5.

Kod obav­lja­nja ribolova mrežama stajaćicama, iste se:

1. moraju dignuti iz mora najkasnije do 09.00 sati;

2. smiju postav­ljati u more najranije dva (2) sata prije zalaska sunca.

Članak 6.

(1) Umjetna rasvjeta (feral) u malom ribolovu smije se rabiti samo kod ribolova ostima i kod ribolova običnim povrazima s kukom za lov glavonožaca.

(2) U obav­lja­nju maloga ribolova ostima i povrazima s kukom za lov glavonožaca uz uporabu umjetne rasvjete smije se rabiti:

– umjetna rasvjeta jačine do 1.000 kandela (Cd),

– plovilo koje se pokreće samo uz uporabu vesala.

(3) U obav­lja­nju maloga ribolova iz stavka 1. i 2. ove točke zabra­njeno je rabiti plovilo s ugrađenim staklom na dnu plovila ili druge naprave pomoću kojih je moguće gledati pod morem.

Članak 7.

U malom ribolovu dozvo­ljena je dnevna količina ulova do ukupno 5 kilograma ribe i/ili drugih morskih organizama.

Članak 8.

(1) Zabra­njeno je obav­lja­nje malog ribolova u lukama i lučicama tijekom cijele godine, te na plažama i kupalištima od 1. svib­nja do 31. rujna.

(2) Sakup­lja­nje ško­ljaka u malom ribolovu zabra­njeno je obav­ljati uz uporabu naprava pomoću kojih je osobi koja roni omogućeno disa­nje pod morem.

(3) U malom ribolovu zabra­njeno je sakup­lja­nje ško­ljaka uz pomoć te­g­lje­nja brodicom.

Članak 9.

Zbog sigurnosti, u plovilu kojim se obav­lja mali ribolov smije se – pored ovlaštenika odobre­nja za mali ribolov – nalaziti još jedna i/ili više osoba čija se pomoć smije koristiti za obav­lja­nje ribolova.

Članak 10.

(1) Kod obav­lja­nja maloga ribolova smiju se koristiti samo brodice namije­njene za osobne potrebe koje su upisane u očevidnik brodica za osobne potrebe lučke kapetanije odnosno lučke ispostave.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kod obav­lja­nja maloga ribolova smije se koristiti i brodica namije­njena za gospodarske svrhe upisana u očevidnik brodica za gospodarske svrhe lučke kapetanije odnosno lučke ispostave pod uvjetom da se tom brodicom ne obav­lja gospodarski ribolov.

Članak 11.

Na jedno plovilo smiju se upisati najviše dva (2) odobre­nja za obav­lja­nje maloga ribolova.

Članak 12.

Kod obav­lja­nja maloga ribolova ovlaštenici odobre­nja za mali ribolov ne smiju združivati alate i opremu za ribolov.

Članak 13.

(1) Iznimno u slučaju kvara pogonskog stroja plovila ili havarije plovila ovlaštenik odobre­nja za mali ribolov smije ribolov obav­ljati brodicom koja nije upisana u ­nje­govom odobre­nju za mali ribolov.

(2) Kod obav­lja­nja ribolova iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenik je obvezan kod sebe imati posebnu potvrdu kojom se dokazuje kvar pogonskog stroja plovila ili havariju plovila upisanog u odobre­nju za mali ribolov.

(3) Posebnu potvrdu iz stavka 2. ovoga članka izdaje lučka kapetanija ili ­njezina ispostava, a ova potvrda vrijedi najduže 30 dana od dana ­njezina izdava­nja.

Članak 14.

Ako način na koji se smije obav­ljati mali ribolov i/ili način na koji se smiju rabiti ribolovni alati i oprema u malom ribolovu nije propisan ovim Pravilnikom, primje­njuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na teme­lju ­nje­ga koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti kod obav­lja­nja gospodarskog ribolova na moru.

Članak 15.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov (»Narodne novine«, br. 128/2000.) i Naredbe o ograniče­nju broja odobre­nja za mali ribolov (»Narodne novine«, br. 73/2001.)

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječ­nja 2002. godine.

Klasa: 011-02/02-01/4
Urbroj: 525-01-02-1
Zagreb, 14. prosinca 2001.

Ministar
po­ljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.