MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1138

Na temelju članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2. i članka 49. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94; 57/96; 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM ALATIMA I OPREMI ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine«, br. 6/06) u članku 6. stavku 2. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »uz korištenje širilica čija duljina ne smije prelaziti 110 centimetara, a širina 80 centimetara.«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 2. riječ: »četvrtina« zamjenjuje se riječju: »trećina«.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) U ribolovu plivaricom srdelarom i plivaricom oližnicom dozvoljeno je korištenje umjetne rasvjete, kod koje je u ribolovnim zonama E, F i G ograničena snaga električnih rasvjetnih tijela do 10.000 W.«.

Članak 3.

U članku 16. stavku 1. točki 3. iza riječi: »plovcima« dodaju se riječi: »i kvadruna«.

Članak 4.

U članku 19. stavku 2. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »a mogu biti jednopodne ili dvopodne.«.

Članak 5.

U članku 20. stavku 1. riječ: »namjene« zamjenjuje se riječima: »osnovna namjena«.
U stavku 2. riječi: »i polandare« brišu se.
Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. i koji glase:
»(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka visina mreža polandara i salpara smije prelaziti 4 metra ali ne više od 20 metara.
(4) Trostruke mreže stajačice salpare i sipare mogu biti jednopodne ili dvopodne, a visina popona ne smije prelaziti 8 oka.«.

Članak 6.

U članku 21. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka dozvoljena je uporaba umjetne rasvjete pri završnom izlovu zapasane ribe ostima, a u ribolovu menularom i uporaba mamca, tako da se mamac stavlja na mrežu ili se baca uz postavljenu mrežu (brum).«.

Članak 7.

U članku 24. stavak 3. briše se.

Članak 8.

U članku 39. stavku 3. riječi: »koja ne smije biti bijele boje,« brišu se.
Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:
»(9) Do 1. siječnja 2007. godine položaj ribolovnih alata u moru označava jedna ili više plutača na kojima mora biti čitljivo ispisano ime i luka upisa broda odnosno registarska oznaka plovila kojim se obavlja ribolov, a položaj svake mreže stajaćice, kogola-trate, kogola gavuneta, parangala ili skupine vrša mora biti označen s najmanje dvije plutače iste veličine i boje koje se postavljaju na početak i kraj navedenih pojedinačnih ribolovnih alata odnosno skupina vrša.«.

Članak 9.

U članku 40. stavku 2. iza alineje osme dodaju se alineje deveta i deseta koje glase:
»– jedno (1) pomoćno plovilo u ribolovu mrežama stajaćicama na zapas;
– jedno (1) pomoćno plovilo u ribolovu ostima s ili bez umjetne rasvjete;«.
Dosadašnje alineje devet i deset postaju alineje jedanaest i dvanaest.

Članak 10.

U članku 59. točki 1. riječi »i/ili količini« brišu se.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa:11-02/06-01/34
Urbroj: 525-1-06-1
Zagreb, 14. travnja 2006.

Ministar poljoprivrede,
šumarstva i vodnoga gospodarstva
Petar Čobanković, v. r.