MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

122

Na temelju članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2. i članka 49. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94; 57/96; 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O RIBOLOVNIM ALATIMA I OPREMI ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– vrste ribolovnih alata i opreme koji se mogu upisati u povlasticu za gospodarski ribolov i kojima je dozvoljen gospodarski ribolov u ribolovnom moru Republike Hrvatske;

– konstrukcijsko-tehničke osobine, način uporabe i namjena pojedinih vrsta ribolovnih alata i opreme za ribolov;

– vrste i namjene ribarskih plovila, snaga porivnog stroja i/ili povlačna sila plovila i

– redoslijed i uvjeti obavljanja ribolova u ribolovnom moru Republike Hrvatske ili u pojedinom dijelovima ribolovnog mora.

 

Članak 2.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju ova značenja:

1. krupna plava riba su iglan (Tetrapturus belone), iglun (Xiphius gladius), luc (Euthynnus alletteratus), palamida (Sarda sarda), rumbac (Auxis rochei) i tunj (Thunnus thynnus);

2. sitna plava riba su iglica (Belone belone gracilis), inćun (Engraulis encrasicolus), papalina (Sprattus sprattus), plavica (Scomber japonicus), skuša (Scomber scombrus), srdela (Sardina pilchardus), srdela golema (Sardinella aurita) i šaruni (Trachurus trachurus i Trachurus mediterraneus);

3. ribe iz obitelji girovki (Centracanthidae) su gira oblica (Spicara smaris), gira oštrulja (Spicara flexuosa) i modrak (Spicara maena);

4. ostali morski organizmi su glavonošci, bodljikaši, koralji, puževi, rakovi, spužve, školjke i veliki morski crv, kao i drugi morski organizmi koje je moguće gospodarski iskoristiti;

5. vreća (saka) je konstrukcijski dio pridnene koće, pelagijske koće, obalnih mreža potegača, koćice, rampona, kunjkare, kogola i strašina koji zadržava ulov, a povezan je s grlom tih alata;

6. umjetna rasvjeta je rasvjeta koja se proizvodi uz uporabu plina ili elektro agregata, a namijenjena je za okupljanje ribe kod ribolova sitne plave ribe i gavuna olige, te za ribolov ostima, lov glavonožaca povrazom s kukom i za ulov velikog morskog crva;

7. kvadrun je posebna mreža četverokutnog oblika bez plutnje samo s olovnjom;

8. ronilački aparati su naprave pomoću kojih je osobi koja roni omogućeno disanje pod vodom zraka ili mješavine plinova pod tlakom;

9. račnjak je naprava za lov rakovice koja se sastoji od motke na kojoj su postavljene savijene čelične žice.

 

II. POVLAČNI RIBOLOVNI ALATI

 

Članak 3.

Pod povlačnim ribolovnim alatima podrazumijevaju se:

pridnena koća;

pelagijska koća;

– obalna koćica;

kogol i strašin;

dredže i

– hidraulična dredža vongolara.

 

Pridnena povlačna mreža – koća

 

Članak 4.

(1) Pridnena koća je mreža koja se povlači po morskom dnu ili neposredno iznad njega uz uporabu jednog ili dva plovila, a svojom konstrukcijom omogućava ulov pridnenih vrsta riba i drugih morskih organizama koje se nalaze na putu njezinog djelovanja. Sastoji se od krila, grla i vreće.

(2) Radi razdvajanja ulova pridnena koća može imati najviše dvije sake. Donja saka, na dijelu koji se povlači po morskom dnu može imati košulju (zaštitni pokrov).

(3) Veličina oka mrežnog tega vreće pridnene koće u unutrašnjem ribolovnom moru ne smije biti manja od 24 milimetara, a na košulji (zaštitnom pokrovu) ne smije biti manja od 48 milimetara, dok u vanjskom ribolovnom moru veličina oka vreće ne smije biti manja od 20 milimetara, a na košulji (zaštitnom pokrovu) ne smije biti manja od 40 mm.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, veličina oka mrežnog tega vreće pridnene koće namijenjene za izlov glavonožaca, ne smije biti manja od 14 milimetara.

(5) U smislu ovoga Pravilnika, plovilo povlači pridnenu koću kada je kompletni koćarski sustav u funkciji.

 

Pelagijska povlačna mreža – koća

 

Članak 5.

(1) Pelagijska koća je mreža koja se povlači u stupcu morske vode od površine do neposredno iznad morskog dna uz uporabu jednog ili dva plovila, a namijenjena je za ribolov sitne plave ribe.

(2) Veličina oka mrežnog tega pelagijske koće ni na jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 9 milimetara.

 

Obalna povlačna mreža – koćica

 

Članak 6.

(1) Obalna koćica je povlačna mreža koja se povlači po morskom dnu ili neposredno iznad njega i svojom konstrukcijom omogućava ulov gire oblice (Spicara smaris). Sastoji se od krila, grla i vreće.

(2) Ribolov obalnom koćicom dopušteno je obavljati samo uz uporabu jednog plovila koje ima snagu porivnog stroja do najviše 55 kW ili povlačnu silu do najviše 5,00 kN.

(3) Veličina oka mrežnog tega obalne koćice ne smije ni na jednom dijelu mreže biti manja od 12 milimetara.

(4) Zabranjuje se kod ribolova koćicom uporaba dodatne olov­nje s lancima.

 

Kogol i strašin

 

Članak 7.

(1) Kogol i strašin su obalni povlačni alati koji se povlače po morskom dnu uz uporabu jednog plovila, a namjenjeni su ribolovu gire oblice (Spicara smaris).

(2) Kod ribolova kogolom i strašinom primjenjuju se odredbe članka 6. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

 

Dredže

 

Članak 8.

Dredže su povlačni ribolovni alati u koje se ubrajaju rampon i kunjkara, a namijenjeni su isključivo za ulov školjkaša.

 

Rampon

 

Članak 9.

(1) Rampon se sastoji od metalnog okvira s depresorom na koji je pričvršćena vreća od mrežnog tega.

(2) Najveća duljina donjeg, nazubljenog dijela metalnog okvira rampona ne smije biti veća od četiri (4) metra.

(3) Veličina oka mrežnog tega vreće rampona ne smije biti manja od 40 milimetara u ribolovnoj zoni A.

(4) Ribolov ramponom obavlja se povlačenjem jednog ili dva rampona po morskom dnu, a iznimno u ribolovnim zonama H i I dozvoljeno je povlačenje više od 2 rampona.

 

Kunjkara

 

Članak 10.

(1) Kunjkara se sastoji od metalnog okvira ili drvene grede na kojoj je pričvršćena vreća a namijenjena je za izlov kunjke (Arca noae).

(2) Metalni okvir ili greda kunjkare sa strugačem smije biti dodatno opteraćena utezima, a duljina okvira ne smije biti veća od 2,8 metara.

(3) Veličina oka vreće kunjkare ne smije biti manja od 28 milimetara.

(4) Lov kunjkarom obavlja se njezinim povlačenjem po morskom dnu, pri čemu je zabranjeno povlačenje više od dvije (2) kunjkare po plovilu.

 

Hidraulična dredžavongolara

 

Članak 11.

(1) Hidraulična dredža vongolara je namijenjena za lov školjkaša iz porodice ladinki (Veneridae) kao što su kućica (Ruditapes decussatus), vongola ili kokoš (Chamelea gallina) i prnjavica ili brbavica (Venus verrucosa), a za otkopavanje školjkaša iz sedimenta koristi vodu pod tlakom.

(2) Vongolara se u lovu povlači po pjeskovitom morskom dnu pomoću vitla.

 

III. OKRUŽUJUĆI RIBOLOVNI ALATI

 

Članak 12.

Okružujući ribolovni alati su mreže plivarice kojima se okružuje riba, a ulov se omogućava stiskanjem olovnje mreže, odnosno njezinog dna pomoću stezača (imbroja).

 

Članak 13.

(1) S obzirom na namjenu i veličinu oka mreže plivarice dijele se na sljedeće:

1. plivarica tunolovka za okruživanje i ulov tune (Thunnus thynnus) i druge krupne plave ribe, čija veličina oka niti u jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 40 milimetara;

2. plivarica palamidara za ulov palamide (Sarda sarda), rumbaca (Auxis rochei), luca (Euthunnus alletteratus) i gofa (Seriola dumerilli), čija veličina oka niti u jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 34 milimetara;

3. plivarica srdelara za ulov sitne plave ribe, čija veličina oka niti u jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 8 milimetara;

4. plivarica iglicara za ulov iglice (Belone belone gracilis), čija veličina oka niti u jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 10 milimetara;

5. plivarica ciplarica za ulov cipala (Mugilidae), čija veličina oka niti u jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 26 milimetara i

6. plivarica oližnica za ulov gavuna olige (Atherina boyeri), čija veličina oka niti u jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 5 milimetara.

(2) Najveća dopuštena dužina plivarica je 800 metara, a najveća dopuštena visina je jedna četvrtina armane mreže, osim plivarica tunolovki.

(3) U ribolovu plivaricama zabranjeno je korištenje umjetne rasvjete, osim u ribolovu plivaricom srdelarom i plivaricom oližnicom, kod kojih je u ribolovnim zonama A, E, F i G ograničena instalirana snaga električnih rasvjetnih tijela do 10.000 W, odnosno kod plinskih ferala do 10.000 kandela po plovilu.

 

IV. OBALNE MREŽE POTEGAČE

 

Članak 14.

Obalne mreže potegače (u tekstu koji slijedi: potegača) su ribolovni alati kojima se ograđuje morski prostor i koje se potežu prema obali užetom pomoću vitla na plovilu koje je privezano za obalu ili čovjekovom fizičkom snagom.

 

Članak 15.

(1) Mreže potegače se sastoje od krila, grla i vreće.

(2) S obzirom na namjenu i veličinu oka, mreže potegače dijele se na sljedeće:

1. potegača srdelara namjenjena ribolovu sitne plave ribe, čija veličina oka niti u jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 8 milimetara;

2. potegača girarica je namjenjena ulovu gire oblice (Spicara smaris), čija veličina oka niti u jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 12 milimetara;

3. potegača migavica namjenjena ulovu gire oblice (Spicara smaris), čija veličina oka niti u jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 12 milimetara;

4. potegača šabakun je namjenjen ulovu gofa (Seriola dumerilli) i krupne plave ribe, isključivo u trenutku njihove pojave, a čija veličina oka niti u jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 28 milimetara;

5. potegača iglicara je namjenjena ulovu iglica (Belone belone gracilis), čija veličina oka niti u jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 10 milimetara i

6. potegača oližnica je namjenjena ulovu gavuna olige (Atherina boyeri), čija veličina oka niti u jednom dijelu mreže ne smije biti manja od 5 milimetara.

(3) Užad koja se upotrebljava pri ribolovu mrežama potegačama ne smije biti duža od 500 metara (5 uza po 100 metara) na svakom krilu mreže.

(4) U ribolovu mrežama potegačama zabranjeno je upotrebljavati okićeni konop za plašenje ribe.

(5) U ribolovu mrežama potegačama zabranjeno je korištenje umjetne rasvjete osim u ribolovu potegačom srdelarom i oližnicom, ukupne jačine instalirane snage električnih rasvjetnih tijela do 2.000 Wili kod plinskih ferala do 2.000 kandela po plovilu.

(6) U ribolovu mrežama potegačama zabranjeno je povlačiti mrežu s plovilima u pokretu.

 

V. RIBOLOV LUDROM, ZAGONICOM I FRUŽATOM

 

Članak 16.

(1) Ribolov ludrom, zagonicom i fružatom je namijenjen ulovu sparidnih vrsta riba. Obavlja se ograđivanjem morskog prostora konopima nakon čega se riba usmjerava i sabija na manji prostor iz kojeg se završno izlovljava.

1. Ludar je način ribolova uz uporabu fraškana, okićenih ili neokićenih konopa, kaluma s plovcima, jednostrukih mreža stajaćica i kvadruna, pri čemu se sa svake strane fraškana dozvoljava najviše 2.000 metara konopa.

2. Zagonica je način ribolova uz uporabu mreže potegače, okićenih ili neokićenih konopa i kaluma s plovcima, pri čemu se jedno krilo potegače pričvršćuje na obali, a na drugom kraju je privezan konop dužne do 2.000 metara.

3. Fružata je način ribolova uz uporabu jednostrukih mreža stajačica (prostica), okićenih ili neokićenih konopa i kaluma s plovcima, pri čemu je jedan kraj mreža stajačica pričvršćen na obali, a na drugom kraju privezan konop dužine do 2.000 metara.

(2) Kod ribolova ludrom i fružatom veličina oka jednostrukih mreža stajačica ne smije biti manja od 32 milimetra, a kod ribolova ludrom veličina oka kvadruna ne smije biti manja od 22 milimetra.

(3) Kod ribolova zagonicom veličina oka niti u jednom dijelu mreže potegače ne smije biti manja od 32 milimetra.

(4) U ribolovu ludrom, zagonicom i fružatom ograđena riba se smije izlovljavati ostima.

(5) U ribolovu ludrom, zagonicom i fružatom zabranjena je uporaba ronilačkih aparata i mreža kod kojih se završno izlovljavanje obavlja stiskanjem olovnje pomoću stezača (imbruja).

 

Članak 17.

(1) Radi nesmetanog obavljanja ribolova ministar nadležan za morsko ribarstvo može odlučiti da se redoslijed obavljanja ribolova ludrom, zagonicom i fružatom za tekuću godinu utvrdi ždrijebom.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka ministar donosi najkasnije do 31. ožujka tekuće godine, na prijedlog strukovnih udruženja ribara (Hrvatska obrtnička komora ili Hrvatska gospodarska komora).

(3) Odluka o ždrijebu mora sadržavati:

– tko ga provodi;

– mjesto i datum provođenja;

– tko i pod kojim uvjetima može pristupiti;

– način provođenja ždrijeba i

– postupak obavljanja ribolova ludrom, zagonicom i fružatom nakon provedenog ždrijeba.

(4) Odluka iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostavlja se strukov­nim udruženjima ribara iz stavka 2. ovoga članka i objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja.

 

VI. MREŽE STAJAČICE

 

Članak 18.

Pod ribolovom mrežama stajačicama podrazumijeva se ribolov topljenjem mreža na doček i topljenjem na zapas. Topljenje na doček podrazumijeva postavljanje mreže na morsko dno ili u vodeni stupac. Topljenje na zapas podrazumijeva ograđivanje plova ribe mrežom, a zatim naizmjeničnim spuštanjem i dizanjem iste vrši se zbijanje ribe na uži prostor iz kojega se izlovljava.

 

Članak 19.

(1) Mreže stajačice dijele se na jednostruke mreže stajačice koje su izrađene iz jednostrukog mrežnog tega i trostruke mreže stajačice koje su izrađene iz trostrukog mrežnog tega.

(2) Trostruke mreže stajačice se sastoje od središnjeg mrežnog tega (mahe), te po jednog vanjskog tega (popona) sa svake strane.

 

Članak 20.

(1) Vrste, namjene, najmanje dozvoljene veličine oka mrežnog tega i načini uporabe mreža stajačica prikazani su u sljedećoj tablici:

 

Vrsta

Namjena

Veličina oka (mm)

Način
uporabe

Jednostruke

 

 

 

Oližnica

gavun oliga (Atherina boyeri)

5

doček/zapas

Gavunara

gavun (Atherina hepsetus)

10

doček

Girara

gira oblica (Spicara smaris)

15

doček

Vojga

sitna plava riba

16

doček/zapas1

Menulara

gira oštrulja (Spicara flexuosa)

18

doček

Bukvara

bukva (Boops boops), modrak (Spicara maena)

22

doček

Prostica

pridnena i pelagijska riba

32

doček/zapas

Polandara

palamida (Sarda sarda) i druga krupna plava riba, osim tune

40

doček/zapas

Psara

ribe hrskavičnjače

60

doček

Jastogara

jastog (Palinurus elephas), hlap (Hommarus gammarus)

120

doček

Sklatara/Rakovica

sklat (Squatina squatina), rakovica (Maja squinado)

130

doček

Trostruke mreže

 

središnji teg/popon

 

Poponica

pridnena i pelagijska riba

40/150

doček

Listarica

Listovi

40/150

doček

Salpara

Salpe

40/150

doček/zapas

Sipara

Sipa

32/150

doček

Rumbara

romb (Psetta maxima) i hrskavičnjače

120/350

doček

 

1 zaokruživanjem ribe koja je sakupljena pomoću umjetne rasvjete

(2) Visina istegnutih, mokrih mreža stajačica čija je veličina oka do 40 milimetara i polandare ne smije prelaziti 20 metara, a svih ostalih mreža stajačica 4 metra.

 

Članak 21.

(1) U ribolovu mrežama stajačicama zabranjena je uporaba svih sredstava i načina plašenja ribe, umjetne rasvjete i mamaca.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka u ribolovu oliž­nicom, gavunarom ili girarom dopušteno je plašenje ribe uz uporabu vesla i pobuka.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka u ribolovu vojgom dopuštena je uporaba umjetne rasvjete, instalirane snage električnih rasvjetnih tijela do 2.000 W, odnosno kod plinskih ferala 2.000 kandela po plovilu.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka u ribolovu menularom dopuštena je uporaba mamca, na način da se mamac stavlja na mrežu ili se baca uz postavljenu mrežu (brum).

 

Članak 22.

(1) Ukoliko se u ribolovu u unutarnjem i teritorijalnom moru upotrebljava jedna ili više vrsta mreža stajačica njihova ukupna duljina ne smije prelaziti 5.000 metara.

(2) U ribolovu na zapas dopušteno je koristiti najviše 500 metara ukupne dužine mreža stajačica.

 

Članak 23.

Zabranjeno je preinačavati konstrukcije mreža stajačica određenih ovim Pravilnikom povećavanjem visina, spajanjem po visini dvije ili više istovjetnih ili različitih mreža i upletati popon na jednostruke mreže stajačice.

 

Članak 24.

(1) Pravo na korištenje lovišta za ribolov mrežama stajačicama na doček stječe se topljenjem tih mreža na tom lovištu.

(2) Zabranjeno je ostavljati u moru na lovištu plutajuće oznake, plovila i slično, zbog zauzimanja lovišta ili zbog onemogućavanja njegovog korištenja.

(3) Zabranjeno je držanje mreža stajačica u moru na udaljenosti do 3 morske milje od obale kopna ili otoka u vremenu od 12:00 do 14:00 sati, osim u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili više sile.

 

Članak 25.

(1) Iznimno od odredbe članka 24. ovoga Pravilnika, radi obav­ljanja ribolova mrežama stajačicama na doček na određenom lovištu, ribolov se može obavljati prema redoslijedu koji se utvrđuje ždrijebom.

(2) U slučaju kad ima više zainteresiranih ribara za obavljanje ribolova na nekom manjem lovištu, ždrijeb iz stavka 1. ovoga članka provodi Područna jedinica ministarstva na inicijativu pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov (u tekstu koji slijedi: ribari).

(3) Ždrijeb iz stavka 1. i 2. ovoga članka provodi se za tekuću kalendarsku godinu ili ribolovnu sezonu.

(4) Ribari koji su na temelju ždrijeba stekli prvo na obavljanje ribolova mrežama stajačicama na doček na određenom lovištu, dužni su ga koristiti prema utvrđenom redoslijedu.

(5) Ako se mreža stajačica kojom se obavlja ribolov na doček na određenom lovištu ne potopi najkasnije jedan sat nakon zalaska sunca, gubi se pravo na korištenje lovišta za tu noć i ono postaje slobodno lovište.

(6) Ako su na slobodno lovište iz stavka 5. ovoga članka istovremeno došla dva ili više ribara, oni međusobno ždrijebom odlučuju o pravu za obavljanje ribolova mrežama stajačicama te noći.

 

VII. VRŠE I DRUGE KLOPKE

 

Članak 26.

(1) Pod ribolovom vršama i drugim klopkama podrazumijeva se:

– lov ribe vršama;

– lov škampa vršama;

– lov velikih rakova vršama;

– lov stajaćim kogolom tratom za ulov jegulje i

– lov stajaćim jednokrilnim kogolom za ulov gavuna.

(2) Zabranjeno je u ribolovu vršama i drugim klopkama rabiti više od:

– 50 vrša za lov ribe;

– 300 vrša za lov škampa;

– 150 vrša za lov velikih rakova;

– 1 stajaćeg kogola – trate za lov jegulje (Anguilla anguilla) i

– 1 stajaćeg jednokrilnog kogola za lov gavuna.

 

Članak 27.

U ribolovu vršama dopušteno je postavljati mamac u vrše radi primamljivanja riba i drugih morskih organizama.

 

Vrše za lov ribe

 

Članak 28.

(1) Vrše za lov ribe sastoje se od mrežnog tega koji je razapet na okvir.

(2) Mrežni teg može biti od konca, metalne žice ili plastike, a vrša može imati oblik valjka, kvadra ili prizme s jednim ili više vršnjaka.

(3) Zabranjen je ribolov vršama za lov ribe čija je veličina oka mrežnog tega manja od 32 milimetra.

(4) Iznimno od odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka, vrše za lov jegulja (Anquilla anquilla) su oblika valjka s dva vršnjaka na kojima je mrežni teg postavljen na metalnim okvirima, a veličina oka mrežnog tega ne smije biti manja 12 milimetara.

(5) Vrše za lov ribe postavljaju se na morsko dno pojedinačno ili u skupinama.

 

Vrša za lov škampa

 

Članak 29.

(1) Vrša za lov škampa je klopka namijenjena za lov sitnih rakova: škampa (Nephrops norvegicus) i vabića (Squilla mantis).

(2) Vrša za lov škampa sastoji se od okvira na kojem je razapet mrežni teg, a svaka vrša ima do dva vršnjaka.

(3) Zabranjen je lov vršama za škampe čija je veličina oka mrež­nog tega manja od 18 milimetara.

 

Vrše za lov krupnih rakova

 

Članak 30.

(1) Vrša za lov krupnih rakova je klopka namijenjena za lov jastoga (Palinurus elephas), hlapa (Homarus gammarus) i kuke (Scyllarides latus).

(2) Vrša za lov krupnih rakova sastoji se od okvira na kojem je postavljen mrežni teg, a svaka vrša ima do dva vršnjaka.

(3) Zabranjen je lov vršama za krupne rakove čija je veličina oka mrežnog tega manja od 55 milimetara.

(4) Vrše za krupne rakove smiju se rabiti tako da se postavljaju na morsko dno pojedinačno ili u skupinama.

 

Stajaći kogoltrata za lov jegulje

 

Članak 31.

(1) Stajaći kogoltrata za lov jegulje (u tekstu koji slijedi: kogoltrata) je klopka koja se sastoji od krila i vreće koji su izrađeni od mrežnog tega, a koristi se tako da se krila i vreća postavljaju na motke zabijene u dno kojima se pregrađuje korito rijeke ili njezini pritoci, rukavci, kanali i drugi slični dijelovi akvatorija (u tekstu koji slijedi: penjala).

(2) Veličina oka mrežnog tega niti u jednom dijelu kogola – trate ne smije biti manja od 12 milimetara.

(3) Pravo na postavljanje kogola – trate na penjalu utvrđuje se ždrijebom i provodi se za ribolovnu sezonu, koja traje od 1. rujna od 1. ožujka.

(4) Ždrijeb iz stavka 3. ovoga članka provodi Područna jedinica ministarstva u Dubrovniku, najkasnije do 1. kolovoza.

 

Stajaći jednokrilni kogol za ulov gavuna

 

Članak 32.

(1) Stajaći jednokrilni kogol (u tekstu koji slijedi: kogolgavunet) namijenjen je ulovu olige (Atherina boyeri) i običnog gavuna (Atherina hepsetus).

(2) Kogolgavunet sastoji se od jednog krila i vreće koji su izrađeni od jednostrukog mrežnog tega.

(3) Veličina oka mrežnog tega kogolagavuneta niti u jednom dijelu ne smije biti manja od 5 milimetara niti veća od 12 milimetara.

(4) U ribolovu kogolom gavunetom zabranjeno je koristiti umjetnu rasvjetu.

 

VIII. OSTI

 

Članak 33.

(1) Osti su probodni ribolovni alati koji se koriste za lov ribe i drugih morskih organizama. Upotrebljavaju se s obale ili iz plovila.

(2) Kod ribolova ostima dozvoljena je uporaba umjetne rasvjete, instalirane snage električnih rasvjetnih tijela do 2.000 W, odnosno kod plinskih ferala 2.000 kandela.

(3) Osti se smiju koristiti i kod ribolova ludrom, zagonicom, fružatom, plivaricom ciplaricom i mrežama stajačicama na zapas.

 

IX. UDIČARSKI ALATI

 

Članak 34.

(1) Pod ribolovom udičarskim alatima podrazumijeva se ribolov parangalima i povrazima.

(2) Parangali su stajaći i plutajući.

(3) Povrazi su odmeti, kančenice, povlačni povrazi – panule, povrazi s kukom i plivajući povrazi (tunje samice). Kod ribolova tunjama samicama dozvoljeno je korištenje do najviše dvije udice.

(4) Zabranjeno je u ribolovu koristiti više od:

– 2.000 udica stajaćih parangala u ribolovnim zonama A, E, F i G, odnosno 3.500 udica u ribolovnim zonama B, C i D;

– 500 udica plutajućih parangala i

– 100 komada tunja samica.

 

Članak 35.

(1) Na odmetu smiju biti privezane najviše tri (3) udice.

(2) Na kančenici smije biti privezano najviše pet (5) udica.

(3) Na panuli smije biti privezano najviše deset (10) udica.

(4) Na tunjama samicama smiju biti privezane najviše dvije (2) udice.

(5) Uporaba umjetne rasvjete dozvoljena je samo kod ulova glavonožaca povrazima s kukom, instalirane snage električnih rasvjetnih tijela do 2.000 W, odnosno kod plinskih ferala 2.000 kandela po plovilu.

(6) U ribolovu odmetima, kančenicama i panulama zabranjeno je koristiti udice širine luka manjeg od 7 milimetara, a u ribolovu tunjama samicama i stajaćim parangalima udice širine luka manjeg od 10 milimetara.

(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka, u ribolovu plutajućim parangalom namijenjenim za ribolov tune (Thunnus thynnus) i drugih vrsta krupne plave ribe zabranjeno je koristiti udice širine luka manjeg od 30 milimetara.

 

X. LOV I SAKUPLJANJE DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

 

Članak 36.

(1) Pod lovom drugih morskih organizama podrazumijeva se:

1. lov velikog morskog crva (Eunice gigantea) uz uporabu trapule za lov velikog morskog crva i ostalih dozvoljenih ribolovnih alata i

2. lov rakovice (Maja squinado) uz uporabu račnjaka.

(2) Pod sakupljanjem drugih morskih organizamama podrazumjeva se:

1. ručno sakupljanje školjkaša (Bivalvia) i puževa (Gastropoda),

2. ručno sakupljanje koralja (Corallium rubrum; Anthozoa),

3. ručno sakupljanje spužava (Spongia sp.) i

4. ručno sakupljanje bodljikaša (Echinodermata).

 

Članak 37.

(1) U lovu velikog morskog crva dozvoljena je uporaba do 20 komada trapula, malih ostiju i njima sličnih naprava, te umjetna rasvjeta ukupne jačine do najviše 2.000 kandela po plovilu.

(2) U lovu velikog morskog crva zabranjeno je koristiti ronilačke aparate.

 

Članak 38.

(1) Sakupljanje organizama iz članka 36. stavka 2. ovoga Pravilnika smije se obavljati sa ili bez uporabe ronilačkih aparata i priručne opreme.

(2) U sakupljanju koralja od priručne opreme dopušteno je koristiti do dvije (2) sjekire za otkidanje koralja.

(3) Pod priručnom opremom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju se sve naprave koje se pokreću isključivo snagom ljudskog tijela.

 

XI. OZNAČAVANJE RIBOLOVNIH ALATA I OPREME

 

Članak 39.

(1) Zabranjeno je obavljanje ribolova ribolovnim alatima i opremom koja nije označena na način propisan ovim Pravilnikom.

(2) Na svakoj širilici pridnene koće ili koćice mora biti označeno ime i luka upisa broda, odnosno registarska oznaka plovila kojim se obavlja ta vrsta ribolova.

(3) Položaj ribolovnih alata koji se polažu u more mora biti vid­ljivo označen plutajućim oznakama (u tekstu koji slijedi: plutača), koja ne smije biti bijele boje, a na kojima mora biti čitljivo ispisano ime i luka upisa broda, odnosno registarska oznaka plovila kojim se obavlja ribolov.

(4) Položaj u moru pojedinih mreža stajačica označava se s najmanje dvije plutače, jednake veličine i boje, oblika kvadra, najmanje zapremine 5 dm3, postavljene na početak i kraj pojedinih mreža.

(5) Položaj u moru pojedinačno postavljene vrše označava jed­na plutača, oblika kugle, promjera od najmanje 15 centimetara, a skupine vrša dvije takve plutače postavljene na početak i kraj skupine.

(6) Položaj u moru pojedinih parangala se označava s najmanje dvije plutače, postavljene na njegova oba kraja, jednake veličine i boje, oblika kvadra, najmanje zapremine 5 dm3. Na plutači mora biti usprav­no postavljena motka s oznakom u obliku zastave, najmanje površine 5 dm2, a koja se nalazi najmanje jedan metar od površine mora.

(7) Veličina slova i brojeva iz stavka 3. ovoga članka mora biti najmanje 5 centimetara, a iznimno na plutačama koje označavaju položaj plutajućeg parangala veličina slova i brojeva mora biti najmanje 10 centimetara.

(8) Odredbe koje se odnose na označavanje položaja ribolovnih alata navedenih u stavcima 3., 4., 5. i 6. ovoga članka primjenjuju se od 1. siječnja 2007. godine.

 

XII. POSEBNE ODREDBE

 

Plovila

 

Članak 40.

(1) U obavljanju gospodarskog ribolova smije se koristiti samo plovilo upisano u povlastici.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je uz glavno plovilo koristiti:

– jedno (1) pomoćno plovilo u ribolovu pridnenom mrežom koćom;

– jedno (1) pomoćno plovilo u ribolovu pelagijskom mrežom koćom;

– dva (2) pomoćna plovila – svjećarice u ribolovu plivaricom srdelarom;

– tri (3) pomoćna plovila u ribolovu plivaricom tunolovkom i palamidarom;

– jedno (1) pomoćno plovilo u ribolovu plivaricom ciplaricom i plivaricom iglicarom;

– dva (2) pomoćna plovila – svjećarice u ribolovu plivaricom oližnicom;

– jedno (1) pomoćno plovilo u ribolovu mrežama potegačama, osim u ribolovu potegačom srdelarom kada se mogu koristiti dva (2) pomoćna plovila;

– dva (2) pomoćna plovila – svjećarice u ribolovu mrežom vojgom;

– tri (3) pomoćna plovila u ribolovu ludrom i

– dva (2) pomoćna plovila u ribolovu zagonicom i fružatom.

 

Članak 41.

(1) Pod snagom porivnog stroja plovila podrazumijeva se nazivna snaga stroja prema originalnoj deklaraciji proizvođača toga stroja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ukoliko je snaga poriv­nog stroja smanjena ograničenjem broja okretaja od strane nadležne službene osobe, pod snagom porivnog stroja plovila podrazumijeva se smanjena snaga upisana u brodske dokumente.

(3) Kada se plovilo pokreće uz uporabu dva ili više porivnih strojeva tada se kao snaga porivnog stroja plovila podrazumijeva zbroj snaga ugrađenih porivnih strojeva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Kada se ribolov obavlja uz uporabu više plovila tada se kao snaga porivnog stroja plovila podrazumijeva zbroj snaga ugrađenih porivnih strojeva u svim plovilima sukladno odredbama iz stavka 3. ovoga članka.

 

Članak 42.

(1) Povlačna sila plovila koja se koristi u ribolovu je vrijednost izmjerena dinamometrom na stupu pri ľ broja okretaja porivnog stroja.

(2) Kada se ribolov obavlja uz uporabu viđe plovila tada se kao povlačna sila plovila podrazumijeva zbroj povlačnih sila u svim plovilima koja obavljaju ribolov.

 

Konstrukcijsko-tehničke osobine ribolovnih alata

 

Članak 43.

(1) Veličina oka uzlovnog mrežnog tega, pletenog od konca ili sličnih materijala, mjeri se u mokrom stanju od sredine jednog uzla do sredine drugog uzla dužinom ispružene stranice oka mrežnog tega.

(2) Veličina oka bezuzlovnog mrežnog tega, pletenog od konca ili sličnih materijala, mjeri se u mokrom stanju dužinom ispružene stranice oka između sredina dviju spojnica oka mrežnog tega.

(3) Prigodom mjerenja veličine oka iz stavka 1. ili 2. ovoga članka mora se izmjeriti veličina najmanje pet (5) oka mrežnog tega (udaljenost između 11 čvorova) i na temelju tih mjerenja odrediti srednju vrijednost veličine oka mrežnog tega.

(4) Grafički prikaz načina mjerenja veličine oka uzlovnog i bezuzlovnog mrežnog tega pletenog od konca tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (Prilog 1.).

 

Članak 44.

(1) Četverostrani mrežni teg na vršama za ribe i rakove mora biti tako postavljen da svako oko mrežnog tega ima oblik kvadrata uz dozvoljeno odstupanje do 10% (deset posto).

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka o načinu postavljanja mrežnog tega ne odnose se na vršnjak.

(3) Kod vrša ili drugih klopki pletenih od metala ili drugog krutog materijala kod kojih je oko četverostranog ili šesterostranog oblika, veličina oka mjeri se najkraćom duljinom otvora oka.

(4) Grafički prikazi načina mjerenja veličine oka četverostranog ili šesterostranog oblika iz stavka 1. ovoga članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (Prilog 2.).

 

Članak 45.

(1) Veličina udice mjeri se širinom luka (zakrivljenog dijela) mjereno na najširem dijelu vanjskog ruba, odnosno najvećom udaljenošću između najšireg dijela vanjskog ruba prednjeg i stražnjeg luka udice.

(2) Grafički prikaz načina mjerenja veličine udice tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 3.).

 

XIII. REDOSLIJED I UVJETI OBAVLJANJA RIBOLOVA

 

Provođenje ždrijeba za utvrđivanje redoslijeda obavljanja ribolova

 

Članak 46.

(1) Obavijest o provođenju ždrijeba za utvrđivanje redoslijeda obavljanja ribolova uz uporabu određenog ribolovnog alata na određenom lovištu objavit će se na oglasnim pločama svih Područnih jedinica ministarstva.

(2) Ždrijeb provodi povjerenstvo, sastavljeno od djelatnika Ministarstva, koje imenuje ministar (u daljem tekstu: Povjerenstvo).

(3) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika, dva člana i tajnika.

 

Članak 47.

Ždrijebu iz članka 17., članka 25., i članka 31. ovoga Pravilnika može pristupiti svaka pravna ili fizička osoba koja ima povlasticu za obavljanje ribolova uz uporabu ribolovnih alata za koje se provodi ždrijeb.

 

Članak 48.

(1) Prijava za ždrijebanje predaje se Povjerenstvu na dan provođenja ždrijebanja u vremenu od 8.30 do 11.00 sati.

(2) Prijava za ždrijebanje obvezno mora sadržavati:

1. ime i prezime fizičke osobe te tvrtku fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište pravne osobe te ime ovlaštene osobe u pravnoj osobi;

2. fotokopiju povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru iz koje je vidljivo da ovlaštenik smije obavljati takav ribolov uz uporabu ribolovnog alata za koji se provodi ždrijebanje.

(3) Uz prijavu za ždrijebanje obvezno se mora priložiti potvrda o uplaćenom novčanom iznosu od 50,00 kuna, u proračun Republike Hrvatske, na ime troškova provođenje ždrijeba.

(4) Pravne i fizičke osobe, ovlaštenici povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova uz uporabu ribolovnog alata za koji se provodi ždrijeb, mogu dati više prijava ako su ovlaštenici više povlastica za obavljanje ribolova za koji se provodi ždrijeb, ali svaka takva prijava mora se dati posebno i za nju moraju biti ispunjeni uvjeti iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.

 

Članak 49.

(1) Ždrijeb se provodi izvlačenjem listića.

(2) O tehnici provođenja ždrijeba odlučuje Povjerenstvo ovisno o vrsti ribolovnog alata za koji se provodi ždrijeb.

 

Članak 50.

(1) Nakon provedenog ždrijeba sastavlja se zapisnik o rezultatima ždrijeba, koje potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva, na temelju kojeg je Područna jedinica ministarstva, u roku od najduže 20 dana, dužna izdati rješenje o redoslijedu i načinu obavljanja ribolova uz uporabu ribolovnog alata za koji je proveden.

(2) Zapisnik o rezultatima ždrijeba istaknut će se na oglasnoj ploči Područne jedinice ministarstva u kojoj je proveden.

(3) Zapisnik iz stavka 2. ovoga članka dostavit će se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

(4) Radi provođenja inspekcijskog nadzora zapisnik iz stavka 2. ovoga članka dostavit će se i nadležnoj Policijskoj upravi i Kapetaniji.

 

Članak 51.

(1) Rješenje za obavljanje ribolova za koji je proveden ždrijeb iz članka 48. ovoga Pravilnika pravnim ili fizičkim osobama na temelju provedenog ždrijeba izdaje nadležna Područna jedinica ministarstva.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

1. ime, prezime i/ili tvrtku fizičke osobe ili naziv i adresu pravne osobe koja je ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova;

2. podatke o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (broj i datum izdavanja povlastice, podaci o ribolovnim alatima i plovilima upisanim u povlastici);

3. način i uvjete pod kojima se smije obavljati ribolov za koji je proveden ždrijeb.

 

Članak 52.

Pravo obavljanja ribolova koje je utvrđeno temeljem provedenog ždrijeba nije prenosivo na druge pravne ili fizičke osobe.

 

Posebne odredbe o redoslijedu i uvjetima obavljanja ribolova

 

Članak 53.

Pravo na obavljanje ribolova na lovištu za koje nije propisano provođenje ždrijeba ili za koje nije proveden propisani ždrijeb stječe se dolaskom na lovište.

 

Članak 54.

(1) Ribolov sitne plave ribe ima prednost pred svim ostalim vrstama ribolova.

(2) Druge vrste ribolova smiju se obavljati na udaljenosti od najmanje 0,3 morske milje od lovišta sitne plave ribe.

(3) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, ako se na lovištu za ribolov sitne plave ribe pojavi i krupna plava riba, prednost ima ribolov krupne plave ribe.

 

Članak 55.

(1) Radi nesmetanog obavljanja ribolova sitne plave ribe zabranjeno je približavati se svjećaricama bilo kojim plovilom na udaljenost manju od 0,3 morske milje.

(2) Kod ribolova sitne plave ribe uz uporabu umjetne rasvjete, svaka od svjećarica dviju susjednih ribolovnih ekipa smije se nalaziti na udaljenosti od najmanje 0,3 morske milje, odnosno na udaljenosti od najmanje 0,5 morskih milja kad se svijetli uz uporabu elektro-agregata.

 

Članak 56.

Ribolov koćicom zabranjen je na udaljenosti manjoj od 300 metara od oznake položaja drugih ribolovnih alata ili lovišta za koje je proveden ždrijeb za utvrđivanje redoslijeda ili prava obavljanja ribolova.

 

XIV. ZAJEDNIČKE ODREDBE

 

Članak 57.

(1) U gospodarskom ribolovu na moru zabranjena je uporaba ronilačkih aparata.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, zabrana se ne odnosi na ribolov i sakupljanje školjkaša, koralja i spužava.

(3) Pod zabranom uporabe ronilačkih aparata podrazumijeva se i držanje ronilačkih aparata u plovilu kojim se obavlja ribolov i/ili njihovo nošenje uz obalu na lovištima na kojima je moguće obavljati gospodarski ribolov.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, zabrana držanja ronilačkih aparata na plovilu ne odnosi se na plovila kojima se obavlja ribolov uz uporabu povlačnih mreža i kružnih mreža plivarica.

 

Članak 58.

Zabranjeno je držati na plovilu ili nositi uz obalu eksplozivna ili kemijska sredstva pomoću kojih se može ubijati, trovati ili omamljivati riba i drugi morski organizmi.

 

Članak 59.

Zabranjeno je držati na plovilu, koristiti i/ili nositi uz obalu:

1. vrste i/ili količine ribolovnih alata i opreme koji nisu upisani u povlastici;

2. ribolovne alate i opremu čije konstrukcijsko-tehničke osobine nisu sukladne odredbama ovoga Pravilnika;

3. ribolovne alate i opremu čija uporaba nije propisana ovim Pravilnikom i

4. ribolovne alate čija je uporaba zabranjena u tom razdoblju u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske, osim plivarice tunolovke.

 

Članak 60.

(1) Iznimno od odredbe članka 59. u obavljanju gospodarskog ribolova dopuštena je uporaba ribolovnih alata i/ili opreme čije konstrukcijsko-tehničke osobine nisu sukladne odredbama ovog Pravilniku i čija uporaba nije propisana ovim Pravilnikom, ukoliko se ti ribolovni alati i/ili oprema upotrebljavaju zbog istraživanja njihovih svojstava u svrhu unaprjeđenja tehnologije ribolova, povećanja selektivnosti, očuvanja kakvoće lovine i sl., uz stručni nadzor pravne osobe registrirane za poslove istraživanja mora i odobrenje za tu vrstu ribolova.

(2) Odobrenje za ribolov iz stavka 1. ovog članka izdaje Ministarstvo na zahtjev vlasnika Povlastice za gospodarski ribolov ili pravne osobe registrirane za poslove istraživanja mora.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– osnovni konstrukcijsko-tehnički opis ribolovnog alata i/ili opreme i način uporabe;

– mišljenje pravne osobe registrirane za poslove istraživanja mora o svrsishodnosti istraživanja;

– suglasnost pravne osobe registrirane za poslove istraživanja mora za obavljanje stručnog nadzora i

– razdoblje u kojem i ribolovne zone u kojima će se obavljati istraživanja.

(4) Odobrenje za obavljanje ribolova iz stavka 1. ovoga članka se mora nalaziti na plovilu kojim se obavlja ribolov iz stavka 1. ovoga članka.

(5) O ostvarenom ulovu iz ribolova iz stavka 1. ovoga članka osoba kojoj je izdano odobrenje dužna je izvijestiti Ministarstvo.

 

XV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 61.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odred­be Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine« broj 83/00., 56/01., 69/01., 118/01., 101/02., 72/03., 89/03, 178/03., 54/04., 164/04 i 68/05.) i Naredba o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, broj 46/96., 63/97. i 118/97.).

 

Članak 62.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 11-02/06-01/8

Urbroj: 525-1-06-1

Zagreb, 11. siječnja 2006.

Ministar

poljoprivrede, šumarstva

i vodnoga gospodarstva

Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

VELIČINA OKA UZLOVNOG MREŽNOG TEGA PLETENOG OD SINTETSKOG KONCA

 

 

 

 

 

 

VELIČINA OKA BEZUZLOVNOG MREŽNOG TEGA PLETENOG OD SINTETSKOG KONCA

 

 

 

 

 

 

PRILOG 2.

NAČIN MJERENJA VELIČINE ČETVEROSTRANOG I ŠESTEROSTRANOG OBLIKA OKA PLETENOG OD METALA ILI DRUGOG KRUTOG MATERIJALA KOD VRŠA ILI DRUGIH KLOPKI

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 3.

NAČIN MJERENJA ŠIRINE LUKA UDICE