MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2169

Na temelju članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2. i članka 49. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94; 57/96; 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM ALATIMA I OPREMI ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine«, br. 6/06 i 46/06) u članku 5. stavku 2. iza riječi: »milimetara« dodaju se riječi: »ni veća od 12 milimetara«.

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/5
Urbroj: 525-8-06-1
Zagreb, 17. kolovoza 2006.

Ministar poljoprivrede,
šumarstva i vodnoga gospodarstva,
Petar Čobanković, v. r.