MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2569

Na temelju članka 7., članka 35., članka 35.c i članka 46. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94, 57/96, 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– način obavljanja rekreacijskog ribolova na moru;

– način, vrste i količine ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u obavljanju rekreacijskog ribolova na moru;

– visina naknade za obavljanje rekreacijskog ribolova na moru;

– obrasci i sadržaj dozvola za obavljanje rekreacijskog ribolova na moru.

 

Članak 2.

Rekreacijski ribolov na moru smije se obavljati uz uporabu sljedećih vrsta i količina ribolovnih alata i opreme:

1. odmet,

ukupno do dva (2) komada, sa najviše po tri (3) udice na svakom odmetu;

2. kančenica,

ukupno do dva (2) komada, sa najviše po tri (3) udice na svakoj kančenici;

3. povlačni povraz ili panula,

ukupno do dva (2) komada, sa najviše po tri (3) udice na svakoj panuli i

4. povraz s kukom za lov glavonožaca,

ukupno do dva (2) komada.

 

Članak 3.

(1) Dozvola za obavljanje rekreacijskog ribolova na moru za hrvatske ili strane državljane (u tekstu koji slijedi: dozvola) izdaje se:

1. za jedan (1) dan;

2. za tri (3) dana;

3. za sedam (7) dana;

4. za trideset (30) dana ili

5. za tekuću kalendarsku godinu (godišnje dozvole).

(2) Dozvole za jedan (1), tri (3), sedam (7) i trideset (30) dana (u tekstu koji slijedi: dnevne i višednevne dozvole) izdaju se hrvatskim i stranim državljanima.

(3) Dozvole za tekuću kalendarsku godinu izdaju se samo:

1. hrvatskim državljanima invalidima Domovinskog rata Repub­like Hrvatske (u tekstu koji slijedi: HRVI) i

2. hrvatskim ili stranim državljanima s prebivalištem u Repub­lici Hrvatskoj.

 

Članak 4.

Visina naknade za dnevne i višednevne dozvole navedene u članku 3. stavku 1. točkama 1. - 4. ovoga Pravilnika utvrđuje se u iznosu od:

– 60,00 kuna za dozvolu za jedan (1) dan;

– 150,00 kuna za dozvolu za tri (3) dana;

– 300,00 kuna za dozvolu za sedam (7) dana;

– 700,00 kuna za dozvolu za trideset (30) dana.

 

Članak 5.

(1) Visina naknade za godišnje dozvole navedene u članku 3. stavku 1. točki 5. ovoga Pravilnika utvrđuje se u iznosu od:

– 100,00 kuna za HRVI;

– 100,00 kuna za osobe do 18 godina života;

– 100,00 kuna za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 60 godina života;

– 500,00 kuna za osobe od 19 do 59 godina života i

– bez naknade za osobe s navršenih 65 godina života, koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješcu.

(2) Godišnja dozvola iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka za osobu koja je umirovljenik, a koja nema navršenih 60 godina života izdaje se uz predočenje odreska mirovine.

(3) Starost osoba koja je navedena u ovom Pravilniku određuje se na način da se uzima u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj osoba do kraja godine navršava određene godine života.

(4) Ovlaštenici godišnjih dozvola pored ribolovnih alata i opreme navedenih u članku 2. ovoga Pravilnika, smiju rabiti i sljedeće vrste i količine ribolovnih alata i opreme:

1. vrše za lov ribe,

do najviše tri (3) komada;

2. stajaći pridneni parangal,

jedan ili više njih sa ukupno do najviše sto (100) udica;

3. osti sa ili bez uporabe umjetne rasvjete,

ukupno do najviše dva (2) komada;

4. naprava (trapula) za lov velikog crva,

ukupno do dva (2) komada i

5. umjetnu rasvjetu (feral)

jedan komad jačine do najviše 400 kandela (CD).

 

Članak 6.

U rekreacijskom ribolovu ovlaštenici dozvola iz članka 3. ovoga Pravilnika ne smiju loviti TUNU (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) i IGLANA (Tetrapturus belone).

 

Članak 7.

(1) Za lov TUNE (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) i IGLANA (Tetrapturus belone) u rekreacijskom ribolovu obvezna je posebna dozvola.

(2) Posebna dozvola iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na rok od jednog (1), tri (3) sedam (7) i trideset (30) dana.

(3) Visina naknade za posebnu dozvolu iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje se u iznosu od:

– 120,00 kuna za dozvolu za jedan (1) dan,

– 300,00 kuna za dozvolu za tri (3) dana,

– 600,00 kuna za dozvolu za sedam (7) dana i

– 1.500,00 kuna za dozvolu za trideset (30) dana.

 

Članak 8.

(1) Ovlaštenici posebne dozvole iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika smiju rabiti samo sljedeće vrste i količine ribolovnih alata:

1. ukupno do dva (2) komada odmeta sa najviše po jednom (1) udicom na svakom odmetu;

2. ukupno do dva (2) komada povlačnih povraza – panula;

(2) Osoba koja obavlja ribolov iz stavka 1. ovoga članka smije dnevno uloviti jedan primjerak tune, igluna ili iglana.

 

Članak 9.

(1) Dozvole za obavljanje rekreacijskog ribolova na moru prodaju Područne jedinice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vod­noga gospodarstva (u tekstu koji slijedi: područna jedinica).

(2) Dozvole za obavljanje rekreacijskog ribolova na moru mogu u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u tekstu koji slijedi: Ministarstvo) prodavati pravne i fizičke osobe koje za to ovlasti ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u tekstu koji slijedi: ovlaštena osoba), te temeljem ovlaštenja sklope ugovor s Ministarstvom o prodaji dozvola.

(3) Godišnja dozvola za HRVI prodat će se uz predočenje rješenja o statusu.

 

Članak 10.

(1) Ovlaštenici posebne dozvole iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezni su, u roku od tri (3) dana nakon ulova, dostaviti Ministarstvu izvješće o ulovu na evidencijskom listiću koji se ovlašteniku izdaje uz dozvolu.

(2) Izvješće o ulovu iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se poštom Ministarstvu ili osobno najbližoj područnoj jedinici ili ovlaštenoj osobi kod koje je dozvola kupljena.

(3) Ovlaštena osoba je obvezna izvješće o ulovu dostaviti poštom Ministarstvu ili predati najbližoj područnoj jedinici u roku od 7 dana od preuzimanja izvješća.

 

Članak 11.

Datumi upisani u dozvolama označavaju početak i završetak prava obavljanja rekreacijskog ribolova:

– od 00.00 sati do 24.00 sata kod dozvola za jedan dan;

– od 00.00 sati prvog datuma (početak ribolova) do 24.00 sata zadnjeg datuma (završetak ribolova) kod dozvola za tri dana, za sedam dana i za trideset dana i

– od 00.00 sati 1. siječnja (početak ribolova) do 24.00 sata 31. prosinca (završetak ribolova) kod godišnje dozvole.

 

Članak 12.

(1) Dozvola se sastoji od prednje strane i poleđine dimenzija 14 × 10,5 cm.

(2) Svaka strana dozvole podijeljena je na dvije stranice, dimenzija 7 × 10,5 cm.

(3) Na prednjoj strani dozvole su stranice označene brojevima 1 i 3, a na poleđini su stranice označene brojevima 2 i 4.

 

Članak 13.

Na obrascu svih vrsta dozvola, na stranicama 1 i 3 od vrha prema dnu otisnut je tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske u boji;

– naziv Ministarstva;

– naziv dozvole;

– tekuća kalendarska godina i rok na koji se dozvola izdaje;

– serijski broj dozvole;

– cijena dozvole.

 

Članak 14.

(1) Na obrascu svih vrsta dnevnih i višednevnih dozvola za rekreacijski ribolov na moru i posebnih dozvola iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, na stranicama 2 i 4 od vrha prema dnu otisnuto je šest vodoravnih crta i pravokutnik u kojem je mjesto za pečat i potpis prodavača.

(2) Na vodoravne crte se upisuju sljedeći podaci:

– ime i prezime ovlaštenika;

– državljanstvo;

– prebivalište;

– broj osobne iskaznice ili broj putovnice ovlaštenika;

– mjesto i datum (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ovlašteniku;

– tko je prodao dozvolu ovlašteniku.

 

Članak 15.

(1) Na obrascu svih vrsta godišnjih dozvola za rekreacijski ribolov na moru na stranicama 2 i 4 od vrha prema dnu otisnuto je pet vodoravnih crta i pravokutnik u kojem je mjesto za pečat i potpis prodavača.

(2) Na vodoravne crte se upisuju sljedeći podaci:

– ime i prezime ovlaštenika;

– prebivalište;

– broj osobne iskaznice ili broj putovnice ovlaštenika;

– mjesto i datum (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ovlašteniku;

– tko je prodao dozvolu ovlašteniku.

 

Članak 16.

(1) O izdanim dozvolama vodi se središnja evidencija u Ministarstvu.

(2) Djelatnici područnih jedinica, odnosno pravnih i fizičkih osoba, koje u ime i za račun Ministarstva prodaju dozvole, na obrazac dozvole upisuju podatke ovlaštenika.

(3) Podaci u obrascu dozvole ispunjavaju se pisaćim strojem ili rukom tiskanim slovima.

(4) Jedan dio obrasca dozvole pripada ovlašteniku a drugi dio na kojem je dijagonalno otisnuta crvena crta dostavlja se Ministarstvu.

(5) Dio ispunjenog obrasca dozvole, koji se izdaje ovlašteniku, mora biti plastificiranlaminiran.

 

Članak 17.

(1) Obrasci dnevnih i višednevnih dozvola za obavljanje rekreacijskog ribolova na moru tiskaju se na svjetlozelenom kartonu.

(2) Obrasci godišnjih dozvola za obavljanje rekreacijskog ribolova na moru tiskaju se na svjetlooker kartonu.

(3) Obrasci dozvola za lov tuna, igluna i iglana u rekreacijskom ribolovu tiskaju se na bijelom kartonu.

(4) Izgled i sadržaj obrazaca dozvola tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilozi od 1. do 3.).

 

Članak 18.

(1) Umjetna rasvjeta (feral) u obavljanju rekreacijskog ribolova na moru smije se rabiti samo kod ribolova ostima i kod ribolova s kukom za lov glavonožaca.

(2) U rekreacijskom ribolovu ostima uz uporabu umjetne rasvjete (ferala) zabranjeno je rabiti plovilo s ugrađenim staklom na dnu ili druge naprave pomoću kojih je moguće gledati pod vodom.

(3) U rekreacijskom ribolovu ostima uz uporabu umjetne rasvjete (ferala) plovilo se smije pokretati samo uz uporabu vesala.

(4) Uporaba umjetne rasvjete u lovu glavonožaca s kukom u rekreacijskom ribolovu zabranjena je od 1. ožujka do 31. kolovoza.

(5) Rekreacijski ribolov na moru zabranjeno je obavljati u lukama i lučicama, te na plažama i kupalištima u vremenu od 1. svibnja do 1. listopada.

 

Članak 19.

Ukoliko način na koji se smije obavljati rekreacijski ribolov i/ili rabiti ribolovni alati i oprema kod obavljanja rekreacijskog ribolova na moru nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

 

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o rekreacijsko-športskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 118/01, 4/02 i 3/03).

 

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2006. godine.

 

Klasa: 011-02/05-01/58

Urbroj: 525-1-05-1

Zagreb, 11. studenoga 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 

PRILOG 1. izgled (A i B) i sadržaj (C) dnevne (1) i višednevnih dozvola (2; 3 i 4) za rekreacijski ribolov na moru

 

A -prednja strana obrasca dozvole

 

 

B - poleđina obrasca dozvole

  

 

 

C - sadržaj pojedinih dnevnih i višednevnih dozvola otisnut je kako slijedi:

 

 

1

2

3

4

(*)

ZA JEDAN DAN

ZA TRI DANA

ZA SEDAM DANA

ZA TRIDESET DANA

(**)

VRIJEDI NA DAN

VRIJEDI ZA RAZDOBLJE

VRIJEDI ZA RAZDOBLJE

VRIJEDI ZA RAZDOBLJE

(***)

___________

(dan, mjesec)

Od ______ do _______

Od ______ do _______

Od ______do _______

(****)

60,00 kuna

150,00 kuna

300,00 kuna

700,00 kuna

 

 

 

PRILOG 2.: Izgled (A i B) i sadržaj (C) godišnjih dozvola za rekreacijski ribolov na moru

 

A -prednja strana obrasca dozvole

  

  

B - poleđina obrasca dozvole

  

 

 

C - sadržaj pojedinih godišnjih dozvola otisnut je kako slijedi:

 

 

1

2

3

(*)

za HRVI; osobe do 18 godina; za umirov­ljenike i osobe starije od 60 godina

za osobe od 19 do 59 godina

za osobe s navršenih 65 godina s prebivalištem na otocima i poluotoku Pelješcu

(**)

Cijena: 100,00 kuna

Cijena: 500 kuna

bez naknade

 

 

 

 

PRILOG 3.:     Izgled (A i B) i sadržaj (C) dnevne (1) i višednevnih dozvola (2; 3 i 4) za lov tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

 

A - prednja strana obrasca dozvole

 

 

B – poleđina obrasca dozvole

 

 

 

 

C - sadržaj pojedinih dnevnih i višednevnih dozvola otisnut je kako slijedi:

 

 

 

1

2

3

4

(*)

ZA JEDAN DAN

ZA TRI DANA

ZA SEDAM DANA

ZA TRIDESET DANA

(**)

VRIJEDI NA DAN

VRIJEDI ZA RAZDOBLJE

VRIJEDI ZA RAZDOBLJE

VRIJEDI ZA RAZDOBLJE

(***)

___________

(dan, mjesec)

Od ______do _______

Od ______do _______

Od ______do _______

(****)

120,00 kuna

300,00 kuna

600,00 kuna

1.500,00 kuna