VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 21e. i članka 21 g. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 74/94 i 57/96) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU ODOBRENJA ZA MALI RIBOLOV
TE OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA O IZDANIM ODOBRENJIMA ZA MALI RIBOLOV

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac odobrenja za obavljanje maloga ribolova koji nadležni organ izdaje građanima koji ispunjavaju uvjete za obavljanje maloga ribolova te oblik, sadržaj i način vođenja registra o izdanim odobrenjima za obavljanje maloga ribolova.

Članak 2.

Odobrenje za obavljanje maloga ribolova izdaje se u formi rješenja.

Obrazac rješenja kojim se građaninu odobrava obavljanje maloga ribolova (u tekstu koji slijedi: rješenje tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1.).

Članak 3.

Pored rješenja iz članka 2. ovoga Pravilnika građaninu se izdaje i posebno odobrenje za obavljanje maloga ribolova (u tekstu koji slijedi: odobrenje) koje on mora uvijek imati kod sebe kada obavlja mali ribolov.

Obrazac odobrenja tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Članak 4.

Obrazac se sastoji od prednje strane i poleđine dimenzije 26x12 cm. i tiskan je sa zaštitom od krivotvorenja.

Svaka strana obrasca podijeljene je u tri djela a svaki od njih ima dimenzije 8,5x12 cm.

Na prednjoj strani obrasca su stranice 1, 5 i 6 a na poleđini su stranice 2, 3 i 4.

Obrazac je toniran u svijetlo-plavoj boji.

Članak 5.

Na stranici 1. obrasca iz stavka 1. ovoga članka od vrha prema dnu je tekst slijedećeg sadržaja:

- grb Republike Hrvatske,

- naziv ministarstva koje izdaje obrazac,

- naziv obrasca,

- serijski broj obrasca,

- naznaka da obrazac vrijedi samo uz predočenu potvrdu o uplaćenoj naknadi za obavljanje naloga ribolova za tekuću kalendarsku godinu.

Stranica 2. obrasca iz stavka 1. ovoga članka, od vrha prema dnu, sadrži podatke o ovlašteniku odobrenja i to: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresu stanovanja i promjenu adrese.

Stranica 3. obrasca iz stavka 1. ovoga članka, od vrha prema dnu, sadrži podatke o ribolovnoj zoni (ili više njih) u kojoj ovlaštenik odobrenja smije obavljati ribolov te podatke o plovilu kojim ovlaštenik odobrenja smije obavljati ribolov i promjenu plovila.

Stranice 4 i 5 iz stavka 1. ovoga članka sadrže vrste i količine ribolovnih alata koje ovlaštenik odobrenja smije rabiti u malom ribolovu.

Stranica 6. obrasca iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o rješenju kojim je ovlašteniku izdano odobrenje za obavljanje maloga ribolova i to: klasifikacijsku oznaku, urudžbenu oznaku, nadnevak izdavanja rješenja te redni broj i nadnevak upisa rješenja u Registar o izdanim odobrenjima za obavljanje maloga ribolova, te pečat tijela koje je izdalo rješenje.

Članak 6.

Podaci u obrascu ispunjavaju se pisaćim strojem ili rukom tiskanim slovima.

Članak 7.

Registar o izdanim odobrenjima za obavljanje maloga ribolova (u tekstu koji slijedi: Registar) se vodi prema obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 3).

Registar se sastoji od listova formata A-3 koji se moraju označiti rednim brojem i moraju biti uvezani.

Članak 8.

Nadležna područna jedinica ministarstva po službenoj dužnosti upisuje u Registar slijedeće podatke:

1. u točki 1. Registra: redni broj,

2. u točki 2. Registra: podatke o građaninu kojem je izdano rješenje (ime i prezime, JMBG i adresa prebivališta - mjesto, ulica i broj);

3. u točki 3. Registra: rješenje (klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj te mjesto i nadnevak kada je izdano rješenje);

4. u točki 4. Registra: serijski broj obrasca koji se uz rješenje izdaje građaninu;

5. u točki 5. Registra: izmjene i dopune rješenja (klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj, mjesto i nadnevak kada je izdano rješenje o izmjeni i dopuni);

6. u točki 6. Registra: razlog zbog kojega je prestalo važiti odobrenje za mali ribolov;

7. u točki 7. Registra: razlog zbog kojega je, temeljem odredbe članka 21. i stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 74/94 i 57/96), doneseno rješenje o oduzimanju odobrenja za mali ribolov,

8. u točki 8. Registra: nadnevak kada je žalba protiv rješenja o oduzimanju odobrenja za mali ribolov dostavljena na rješavanje drugostupnom organu;

9. u točki 9. Registra: odluka drugostupnog organa o žalbi izjavljenoj protiv rješenja o oduzimanju odobrenja za mali ribolov i nadnevak odluke drugostupnog organa;

10. u točki 10. i 11. Registra: administrativno izvršenje odnosno način i nadnevak izvršenja,

11. u točki 12. Registra: godina za koju je građanin - ovlaštenik odobrenja uplatio naknadu za obavljanje maloga ribolova;

12. u točki 13. Registra: godina za koju je građanin - ovlaštenik odobrenja ispunio svoju obvezu odnosno dostavio podatke o količini i vrsti ulova u malom ribolovu,

13. u točki 14. Registra: odjeljak za napomene.

Članak 9.

Dok se ne ustroje područne jedinice Ministarstva poljoprivrede i šumarstva za obavljanje određenih upravnih i drugih stručnih poslova iz oblasti morskog ribarstva u županijama na jadranskoj obali (u tekstu koji slijedi: područne jedinice Ministarstva) njihove poslove u svezi sa izdavanjem odobrenja za obavljanje maloga ribolova i vođenjem Registra obavljat će županijski uredi za gospodarstvo u županijama na jadranskoj obali u kojoj građanin ima prebivalište ili na čijem teritoriju (ribolovnoj zoni) namjerava obavljati mali ribolov.

Pored županijskih ureda za gospodarstvo u Pazinu, Rijeci, Gospiću, Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljat će i ispostave navedenih ureda u Bujama, Poreču, Rovinju, Puli, Labinu, Opatiji, Crkvenici, Krku, Rabu, Malom Lošinju, Senju, Karlobagu, Pagu, Biogradu, Trogiru, Kaštelima, Solinu, Omišu, Makarskoj, Supetru, Hvaru, Visu, Pločama, Metkoviću, Korčuli i Lastovu.

Članak 10.

Nakon što se ustroje područne jedinice Ministarstva, županijski uredi za gospodarstvo i njihove ispostave navedene u članku 13. ovoga Pravilnika prestat će izdavati odobrenja za obavljanje maloga ribolova i voditi Registar, a te će poslove nastaviti obavljati područne jedinice Ministarstva.

Područne jedinice Ministarstva će nakon njihovoga ustrojavanja od županijskih ureda za gospodarstvo preuzeti svu arhivu i dokumentaciju u svezi sa izdavanjem odobrenja za mali ribolov i vođenjem Registra.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/160

Urbroj: 525-01-96-1

Zagreb, 15. listopada 1996.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.