VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 21c. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 74/94 i 57/96) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O NAKNADI ZA OBAVLJANJE MALOG RIBOLOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

- visina novčanog iznosa koji građani plaćaju za obavljanje maloga ribolova;

- način plaćanja naknade za obavljanje maloga ribolova;

- obrazac potvrde o plaćenoj naknadi za obavljanje maloga ribolova.

Članak 2.

Visina naknade za obavljanje maloga ribolova koju plaćaju građani za tekuću kalendarsku godinu (u tekstu koji slijedi: naknada) određuje se u iznosu od:

- 800,00 kuna za građane od 15 do 65 godina života;

- 400,00 kuna za građane koji su navršili 65 godina života ili koji u tekućoj kalendarskoj godini za koju se plaća naknada navršavaju 65 godina života;

Članak 3.

Naknada se plaća uplatnicom u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 4.

Nakon predočenja valjane uplatnice građaninu se izdaje Potvrda o plaćenoj naknadi za obavljanje maloga ribolova za tekuću kalendarsku godinu (u tekstu koji slijedi: potvrda).

Potvrdu izdaje tijelo državne uprave koje je građaninu izdalo odobrenje za obavljanje maloga ribolova.

Članak 5.

O izdanim potvrdama vodi se središnja evidencija u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.

Organ koji izdaje potvrdu, upisuje na obrazac potvrde sve navedene podatke i nakon toga jednu polovicu obrasca potvrde daje ovlašteniku potvrde, a drugu polovicu obrasca potvrde dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.

Članak 6.

Potvrda je pravokutnog oblika, dimenzije 17x12 s okomitom perforacijom u sredini i tiskana je sa zaštitom od krivotvorenja.

Članak 7.

S obzirom na novčane iznose na koje glase potvrde tiskaju se dvije potvrde i to:

- potvrda na novčani iznos od 800,00 kuna za građane od 15 do 65 godina života, koja se tiska u svijetlo - plavoj boji;

- potvrda na novčani iznos od 400,00 kuna za građane koji su navršili 65 godina života ili koji u tekućoj godini za koju se izdaje potvrda navršavaju 65 godina života, koja se tiska u sivoj boji;

Članak 8.

Na prednjoj strani potvrde na iznos od 800,00 kuna s obje strane perforacije od vrha prema dnu je tekst slijedećeg sadržaja:

- grb Republike Hrvatske,

- naziv ministarstva koje izdaje potvrdu,

- naziv potvrde, tekuća godina za koju se izdaje potvrda i novačni iznos od 800,00 kuna na koji se izdaje potvrda,

- serijski broj potvrde,

- naznaka da potvrda vrijedi za osobe od 15 do 65 godina života.

Na prednjoj strani potvrde na iznos od 400,00 kuna s obje strane perforacije od vrha prema dnu je tekst slijedećeg sadržaja:

- grb Republike Hrvatske,

- naziv ministarstva koje izdaje potvrdu,

- naziv potvrde, tekuća godina za koju se izdaje potvrda i novčani iznos od 400,00 kuna na koji se izdaje potvrda,

- serijski broj potvrde,

- naznaka da potvrda vrijedi za osobe sa navršenih 65 godina života ili koje u tekućoj godini za koju se izdaje potvrda navršavaju 65 godina života.

Na poleđini kod obje vrste naprijed navedenih potvrda, s obje strane perforacije, od vrha prema dnu su petiri vodoravne crte i pravokutnik u koji se upisuju slijedeći podaci:

- ime i prezime ovlaštenika potvrde,

- adresa prebivališta ovlaštenika potvrde,

- JMBG ovlaštenika potvrde,

- mjesto i nadnevak izdavanja potvrde,

- tko je izdao potvrdu.

Članak 9.

Na prednjoj desnoj strani perforacije kod svih vrsta potvrda je:

- crvena crta koja ide dijagonalno od donjeg lijevog kuta do gornjeg desnog kuta,

- tekst kojim je utvrđena obveza da se taj dio potvrde zbog evidencije ispunjen dostavlja Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

Članak 10.

Obrasci potvrda iz članka 7., članka 8., i članka 9. ovoga Pravilnika s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 11.

Visina naknade koju će plaćati građani ovlaštenici dozvole za mali ribolov za obavljanje ribolova u preostalom dijelu tekuće 1996. godine određuju se u iznosu od:

- 80,00 kuna za građane od 15 do 65 godina života,

- 40,00 kuna za građane koji su navršili 65 godina života ili koji u preostalom dijelu tekuće 1996. godine navršavaju 65 godina života.

Članak 12.

Sukladno odredbama članka 8., članka 9., članka 10., i članka 11. ovoga Pravilnika za preostali dio tekuće 1996. godine tiskat će se posebne potvrde s umanjenim novčanim iznosima navedenim u članku 11. ovoga pravilnika i to:

1. potvrda na novčani iznos od 80,00 kuna za građane od 15 do 65 godina života, tiskat će se u žutoj boji,

2. potvrda na novčani iznos od 40,00 kuna za građane koji su navršili 65 godina života ili koji u preostalom dijelu tekuće 1996. godine navršavaju 65 godina života, tiskat će se u svijetlo-smeđoj boji.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/162

Urbroj: 525-01-96-1

Zagreb, 15. listopada 1996.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.