MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

 

Na temelju članka 57. stavka 3. i članka 58. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97 - pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

 

PRAVILNIK

 

O OČEVIDNIKU I DOSTAVI PODATAKA O GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

1. oblik i sadržaj očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru (u tekstu koji slijedi: očevidnik) koji moraju voditi pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarski ribolov na moru (u tekstu koji slijedi: ovlaštenici povlastice),

2. oblik, sadržaj i način dostavljanja obrasca s podacima iz točke 1. ovoga članka koji moraju dostavljati ovlaštenici povlastice.

 

Članak 2.

Ovlaštenici povlastice obvezni su podatke o gospodarskom ribolovu dostavljati područnoj jedinici Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (u tekstu koji slijedi: područna jedinica) koja im je izdala povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

 

Članak 3.

Podaci iz očevidnika koji dostavljaju ovlaštenici povlastice koriste se u svrhu racionalnog gospodarenja ribama i drugim morskim organizmima te u svrhu znanstvenih istraživanja.

 

Članak 4.

Ovlaštenici povlastice obvezni su voditi četiri vrste očevidnika, ovisno o vrsti alata i opreme kojima obavljaju gospodarski ribolov odnosno koje imaju upisane u povlastici, i to:

1. očevidnik o gospodarskom ribolovu za kružne mreže plivarice,

2. očevidnik o gospodarskom ribolovu za povlačne mreže koće,

3. očevidnik o gospodarskom ribolovu za male ribolovne alate,

4. očevidnik o sakupljanju morskih organizama u gospodarskom ribolovu.

 

Članak 5.

Očevidnik o gospodarskom ribolovu za kružne mreže plivarice obvezni su voditi ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov jednim ili više ribolovnih alata:

1. plivarica tunolovka;

2. plivarica palamidara;

3. plivarica srdelara;

4. plivarica ciplarica;

5. plivarica iglicara;

6. plivarica oližnica.

 

Članak 6.

Očevidnik o gospodarskom ribolovu za povlačne mreže koće obvezni su voditi ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov jednim ili više ribolovnih alata:

1. pridnena povlačna mreža koća;

2. pelagijska koća;

3. obalna povlačna mreža koćica - tartana;

4. dredža rampon;

5. dredža kunjkara;

6. hidraulična dredža vongolara.

 

Članak 7.

Očevidnik o gospodarskom ribolovu za male ribolovne alate obvezni su voditi ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov jednim ili više ribolovnih alata:

1. obalne mreže potegače: srdelara, girarica, migavica, šabakun iglicara, potegača oližnica, kogol i strašin;

2. jednostruke stajačice: oližnica, gavunara, girara, vojga, menulara, bukvara, prostica, polandara, psara, jastogara, sklatara, rakovica i rumbara;

3. trostruke stajačice: poponica, listarica, salpara i sipara;

4. vrše i ostali klopkasti alati: vrše za ribe, vrše za sitne rakove, vrše za krupne rakove, tavan, kogol trata i kogol gavunet;

5. udičarski alati: odmet, kančenica, tunja samica, panula, povraz s kukom, stajaći parangal i plutajući parangal;

6. probodni ribolovni alati (osti);

7. ludar, zagonica i fružata: ludar, zagonica i fružata;

8. naprava za lov velikog morskog crva i račnjak: naprava za lov velikog morskog crva i račnjak.

 

Članak 8.

Očevidnik o sakupljanju morskih organizama u gospodarskom ribolovu obvezni su voditi ovlaštenici povlastice koji obavljaju sakupljanje uz uporabu ronilačkih aparata i priručne opreme:

1. strugač (rašketa)

2. grablje

3. kliješta

4. trgač

5. sjekira za otkidanje koralja.

 

Članak 9.

(1) Sadržaj očevidnika o gospodarskom ribolovu za kružne mreže plivarice prikazan je na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (dodatak 1).

(2) Sadržaj očevidnika o gospodarskom ribolovu za povlačne mreže koće prikazan je na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (dodatak 2).

(3) Sadržaj očevidnika o gospodarskom ribolovu za male ribolovne alate prikazan je na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (dodatak 3).

(4) Sadržaj očevidnika o sakupljanju morskih organizama u gospodarskom ribolovu prikazan je na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (dodatak 4).

 

Članak 10.

(1) Očevidnici se vode kao knjiga formata A4.

(2) Na naslovnoj stranici svake knjige otiskan je naziv očevidnika.

(3) Svaki očevidnik popunjava se na osnovi uputstva za popunjavanje očevidnika koji je sastavni dio svakog očevidnika.

 

Članak 11.

(1) Ovlaštenik povlastice obvezan je:

1. dnevno unositi podatke o ulovu u obrazac očevidnika,

2. podaci iz točke 1. ovoga stavka moraju biti unešeni u obrazac očevidnika prije iskrcaja ulova ribe i (ili) drugih morskih organizama iz plovila,

3. jednom mjesečno ispunjeni obrazac očevidnika dostaviti područnoj jedinici koja mu je izdala povlasticu,

4. podaci o ulovu iz točke 1. ovoga stavka smiju odstupati najviše do 15% od stvarnog ulova.

(2) Ovlaštenik povlastice mora uredno ispunjeni obrazac očevidnika dostaviti područnoj jedinici najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Obrazac očevidnika se ispunjava u dva primjerka s time da se knjiga i originalni primjerak dostavlja područnoj jedinici koja je ovlašteniku izdala povlasticu i dostavila očevidnik, a jedan primjerak (kopiju) ovlaštenik ostavlja sebi za osobnu evidenciju.

 

Članak 12.

(1) Podatke o gospodarskom ribolovu mora unositi ovlaštenik povlastice osobno ako sam obavlja ribolov ili zapovjednik plovila koji za ovlaštenika povlastice obavlja ribolov.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su u očevidnik unositi i dostavljati točne podatke o gospodarskom ribolovu.

(3) Ako osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka članka u očevidnik ne unose i ne dostavljaju točne podatke o gospodarskom ribolovu sukladno odredbama ovoga Pravilnika smatra se da očevidnik nije vođen.

 

Članak 13.

Najkasnije do 1. ožujka tekuće godine područne jedinice dužne su sve očevidnike s podacima o gospodarskom ribolovu, koji su u prethodnoj godini obavljali ovlaštenici povlastica, dostaviti Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.

 

Članak 14.

Očevidnik odnosno očevidnike navedene u članku 4. ovoga Pravilnika područne jedinice dostavit će ovlaštenicima povlastica, ovisno o vrsti alata i opreme kojima obavljaju gospodarski ribolov odnosno koje imaju upisane u povlastici.

 

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-01/1
Urbroj: 525-01-00-1
Zagreb, 10. siječnja 2000.

 

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Ivan Ðurkić, v. r.


 

UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE OČEVIDNIKA

Mjesec: Upisati velikim tiskanim slovima ime mjeseca za koji se vodi očevidnik.

Naziv ovlaštenika povlastice: Upisuje se tvrtka pravne ili
ime i prezime fizičke osobe koja je ovlaštenik povlastice.

Broj povlastice: Upisuje se serijski broj povlastice.

Ime ili reg. oznaka plovila: Upisuje se ime i luka upisa broda ili registarska oznaka za brodicu.

Veličina plovila: Upisuje se veličina u GT (iz plovidbene dozvole za plovilo).

Snaga porivnog stroja: Upisuje se ukupna snaga porivnog stroja plovila u kilovatima.

RIBOLOVNI NAPOR

Sat isplovljavanja plovila iz luke: Upisuje se točno vrijeme isplovljavanja iz luke u satima i minutama od 00.00-24.00 (npr. 07.45; 12.15; 22.17). Ako je tijekom dana bilo više isplovljavanja upisuju se sva vremena isplovljavanja.

Ribolovni alat: Upisati broj (oznaku) ribolovnih alata navedenih ispod tablice ribolovnog napora (npr. Ako se lovi plivaricom palamidarom - upisuje se broj 2; ako se lovi plivaricom oližnicom 6 - upisuje se broj 3 itd.).

Ribolovna zona: Upisati oznaku ribolovne zone ili više zona ako se ribolov obavljao u više ribolovnih zona u jednom danu. Ukoliko se ribolov obavljao u jednom danu samo u jednoj zoni upisuje se oznaka samo te zone. Isto tako se za svaki ribolovni dan upisuje ulov za pripadajuću ribolovnu zonu.

Ribolovne zone su prikazane na pripadajućoj karti (strana 2.).

Ukupan broj sati ribolova: Podrazumijeva se ukupan broj sati utrošenih na traganje i lovljenje ribe do izvlačenja ulova na brod. Broj sati traženja ribe se počinje računati ulaskom u ribolovno područje i početkom aktivnog traženja ribe. Kod obavljanja ribolova sa ciljem očuvanja ulova živog (npr. Za daljnji tov ulovljene ribe-tune) kraj lovljenja se smatra pod potpunim zatvaranjem mreže plivarice.

Sat uplovljavanja plovila u luku: Pod odgovarajući dan ribolova upisuje se točan sat uplovljavanja u luku. Upisuje se točno vrijeme uplovljavanja u luku u satima i minutama od 00.00-24.00 (npr. 07.45; 12.15; 22.17). Upisuje se svako isplovljavanje i uplovljavanje toga dana (npr. ako je isplovio 1. lipnja u 19.00 sati i uplovio 2. lipnja u 05.00 sati u rubriku sat isplovljavanja iz luke pod brojem 1 u obrascu upisuje 19.00, a u rubriku uplovljavanja u luku pod brojem 2 upisuje se 05.00. Ako je plovilo isplovljavalo i uplovljavalo više puta tijekom jednog dana upisuju se svi sati isplovljavanja i svi sati uplovljavanja u luku za taj dan.

ULOV

U očevidnik se upisuju točni podaci o ulovljenim količinama riba i drugih morskih organizama u kilogramima prema vrstama navedenim u očevidniku. Ako neka od vrsta ulovljenih riba nije posebno navedena u očevidniku ona se posebno upisuje u jednu od praznih rubrika, a na isti način postupa se u slučaju koji se odnosi na druge morske organizme. Upisani podaci o ulovu smiju odstupati najviše do 15% od stvarnog ulova.

U slučaju izlaska na ribolovnu zonu i neostvarivanja nikakvog ulova upisuju se samo podaci za ribolovni napor.

U slučaju neobavljanja ribolova odnosno neisplovljavanja plovila u rubrike tablice RIBOLOVNI NAPOR treba upisati riječi »u luci«.

 

UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE OČEVIDNIKA

Mjesec: Upisati velikim tiskanim slovima ime mjeseca za koji se vodi očevidnik.

Naziv ovlaštenika povlastice: Upisuje se tvrtka pravne ili ime i prezime fizičke osobe koja je ovlaštenik povlastice.

Broj povlastice: Upisuje se serijski broj povlastice.

Ime ili reg. oznaka plovila: Upisuje se ime i luka upisa broda ili registarska oznaka za brodicu.

Veličina plovila: Upisuje se veličina u GT (iz plovidbene dozvole za plovilo).

Snaga porivnog stroja: Upisuje se ukupna snaga porivnog stroja plovila u kilovatima.

RIBOLOVNI NAPOR

Sat isplovljavanja plovila iz luke: Upisuje se točno vrijeme isplovljavanja iz luke u satima i minutama od 00.00-24.00 (npr. 07.45; 12.15; 22.17). Ako je tijekom dana bilo više isplovljavanja upisuju se sva vremena isplovljavanja.

Ribolovni alat: Upisati broj (oznaku) od ribolovnih alata navedenih ispod tablice ribolovnog napora (npr. Ako se lovi pridnenom povlačnom mrežom koćom - upisuje se broj 1; ako se lovi obalnom povlačnom mrežom koćicom - tartanom upisuje se broj 3 itd.).

Ribolovne zone: Upisati oznaku ribolovne zone ili više zona ako se ribolov obavljao u više ribolovnih zona u jednom danu. Ukoliko se ribolov obavljao u jednom danu samo u jednoj zoni upisuje se oznaka samo te zone. Isto tako se za svaki ribolovni dan upisuje ulov za pripadajuću ribolovnu zonu.

Ribolovne zone su prikazane na pripadajućoj karti (strana 2.).

Ukupan broj sati povlačenja mreže: Upisuje se efektivno (stvarno) vrijeme obavljanja ribolova povlačnom mrežom, odnosno upisuje se vrijeme od spuštanja mreže u more pa do dizanja mreže iz mora. Ukoliko se mreža spuštala u more i dizala iz mora više puta tijekom jednog ribolovnog dana onda se upisuje ukupan broj sati povlačenja mreže za taj dan.

Sat uplovljavanja plovila u luku: Pod odgovarajući dan ribolova upisuje se točan sat uplovljavanja u luku. Upisuje se točno vrijeme uplovljavanja u luku u satima i minutama od 00.00-24.00 (npr. 07.45; 12.15; 22.17). Upisuje se svako isplovljavanje i uplovljavanje toga dana (npr. ako je isplovio 1. lipnja u 19.00 sati i uplovio 2. lipnja u 5.00 sati u rubriku sat isplovljavanja iz luke pod brojem 1 u obrascu upisuje 19.00, a u rubriku uplovljavanja u luku pod brojem 2 upisuje se 05.00. Ako je plovilo isplovljavalo i uplovljavalo više puta tijekom jednog dana upisuju se svi sati isplovljavanja i svi sati uplovljavanja u luku za taj dan.

ULOV

U očevidnik se upisuju točni podaci o ulovljenim količinama riba i drugih morskih organizama u kilogramima prema vrstama navedenim u očevidniku. Ako neka od vrsta ulovljenih riba nije posebno navedena u očevidniku ona se posebno upisuje u jednu od praznih rubrika, a na isti način postupa se u slučaju koji se odnosi na glavonošce, rakove i školjkaše. Upisani podaci o ulovu smiju odstupati najviše do 15% od stvarnog ulova.

U slučaju izlaska na ribolovnu zonu i neostvarivanja nikakvog ulova upisuju se samo podaci za ribolovni napor.

U slučaju neobavljanja ribolova odnosno neisplovljavanja plovila u rubriku tablice RIBOLOVNI NAPOR treba upisati riječi »u luci«.

Kod upisivanja podataka za ulov oslića navedene su tri kategorije te vrste ribe, što znači da se:

- oslić I odnosi na ulovljene primjerke čija je težina veća od 0,25 kg;

- oslić II odnosi na ulovljene primjerke čija je težina od 0,15 do 0,25 kg;

- oslić III odnosi na ulovljene primjerke čija je težina do 0,15 kg;

Kod upisivanja podataka za ulov škampa navedene su dvije kategorije te vrste raka, što znači da se:

- škamp I odnosi na ulovljene primjerke čija je težina veća od 0,10 kg;

- škamp II odnosi na ulovljene primjerke čija je težina do 0,10 kg;
 

UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE OČEVIDNIKA

Mjesec: Upisati velikim tiskanim slovima ime mjeseca za koji se vodi očevidnik.

Naziv ovlaštenika povlastice: Upisuje se tvrtka pravne ili ime i prezime fizičke osobe koja je ovlaštenik povlastice.

Broj povlastice: Upisuje se serijski broj povlastice.

Ime ili reg. oznaka plovila: Upisuje se ime i luka upisa broda ili registarska oznaka za brodicu.

Veličina plovila: Upisuje se veličina u GT (iz plovidbene dozvole za plovilo).

Snaga porivnog stroja: Upisuje se ukupna snaga porivnog stroja plovila u kilovatima.

RIBOLOVNI NAPOR

Sat isplovljavanja plovila iz luke: Upisuje se točno vrijeme isplovljavanja iz luke u satima i minutama od 00.00-24.00 (npr. 07.45; 12.15; 22.17). Ako je tijekom dana bilo više isplovljavanja upisuju se na sva vremena isplovljavanja.

Ribolovne zone: Upisati oznaku ribolovne zone ili više zona ako se ribolov obavljao u više ribolovnih zona u jednom danu. Ukoliko se ribolov obavljao u jednom danu samo u jednoj zoni upisuje se oznaka samo te zone. Isto tako se za svaki ribolovni dan upisuje ulov za pripadajuću ribolovnu zonu.

Ribolovne zone su prikazane na pripadajućoj karti (strana 2.).

Za mreže potegače: Upisuje se broj (oznaka) mreže ili mreža potegača koje su korištene tog ribolovnog dana (npr. za srdelaru upisuje se oznaka 1A, za migavicu upisuje se oznaka 1C itd.).

Za jednostruke stajačice: Upisuje se broj (oznaka) mreže ili mreža koje su korištene tog ribolovnog dana (npr. za oližnicu upisuje se oznaka 2A, za gavunaru upisuje se oznaka 2B itd.).

Za trostruke mreže stajačice: Upisuje se broj (oznaka) mreže ili mreža koje su korištene tog ribolovnog dana (npr. za poponicu upisuje se oznaka 3A, za listaricu upisuje se oznaka 3B itd.).

Za vrše i ostale klopkaste alate: U redak vrsta upisuje se broj (oznaka) vrše ili vrša odnosno ostalih klopkarskih alata koji su korišteni tog ribolovnog dana (npr. ukoliko se koristi vrša za sitne rakove upisuje se oznaka 4B, vrše za ribu upisuje se oznaka 4A itd.).

U redak broj vrša upisuje se ukupan broj vrša korištenih za pojedinu vrstu vrša ili ostalih klopkastih alata.

Za udičarske alate: U redak vrsta upisuje se broj (oznaka) vrste ili više vrsta udičarskih alata koji su korišteni tog dana (npr. za kančenicu upisuje se oznaka 5B, za stajaći parangal upisuje se oznaka 5F itd.)

U redak broj udica upisuje se ukupan broj udica koje su korištene tog dana po pojedinom udičarskom alatu (npr. uz oznaku 5B broj 1, 2, 3, 4... 10, uz oznaku 5F broj 100, 500,... ili 5000).

Za probodne ribolovne alate: Upisuje se broj (oznaka) 6 koja označava osti.

Za ludar, zagonicu i fružatu: U redak vrsta upisuje se broj (oznaka) vrste ili više vrsta alata koji su korišteni tog dana (npr. za ludar upisuje se oznaka 7A, za fružatu upisuje se oznaka 7C).

Za napravu za lov velikog morskog crva i račnjak: U redak vrsta upisuje se broj (oznaka) vrste ili više vrsta alata koji su korišteni tog dana (npr. za račnjak upisuje se oznaka 8B).

Sat uplovljavanja plovila u luku: Pod odgovarajući dan ribolova upisuje se točan sat uplovljavanja u luku. Upisuje se točno vrijeme uplovljavanja u luku u satima i minutama od 00.00-24.00 (npr. 07.45; 12.15; 22.17). Upisuje se svako isplovljavanje i uplovljavanje toga dana (npr. ako je isplovio 1. lipnja u 19.00 sati i uplovio 2. lipnja u 05.00 sati u rubriku sat isplovljavanja iz luke pod brojem 1 u obrascu upisuje 19.00, a u rubriku uplovljavanja u luku pod brojem 2 upisuje se 05.00. Ako je plovilo isplovljavalo i uplovljavalo više puta tijekom jednog dana upisuju se svi sati isplovljavanja i svi sati uplovljavanja u luku za taj dan.

ULOV

U očevidnik se upisuju točni podaci o ulovljenim količinama riba i drugih morskih organizama u kilogramima prema vrstama navedenim u očevidniku. Ako neka od vrsta ulovljenih riba nije posebno navedena u očevidniku ona se posebno upisuje u jednu od praznih rubrika, a na isti način postupa se u slučaju koji se odnosi na glavonošce, rakove i školjkaše. Upisani podaci o ulovu smiju odstupati najviše do 15% od stvarnog ulova.

U slučaju izlaska na ribolovnu zonu i neostvarivanja nikakvog ulova upisuju se samo podaci za ribolovni napor.

U slučaju neobavljanja ribolova odnosno neisplovljavanja plovila u rubrike tablice RIBOLOVNI NAPOR treba upisati riječi »u luci«.

Kod upisivanja podataka za ulov oslića navedene su tri kategorije te vrste ribe, što znači da se:

- oslić I odnosi na ulovljene primjerke čija je težina veća od 0,25 kg;

- oslić II odnosi na ulovljene primjerke čija je težina od 0,15 do 0,25 kg;

- oslić III odnosi na ulovljene primjerke čija je težina do 0,15 kg;

Kod upisivanja podataka za ulov škampa navedene su dvije kategorije te vrste raka, što znači da se:

- škamp I odnosi na ulovljene primjerke čija je težina veća od 0,10 kg;

- škamp II odnosi na ulovljene primjerke čija je težina do 0,10 kg;

Za vrijednosti ulova tunja obvezno je upisati ukupan dnevni ulov u kilogramima i u komadima kako je to predviđeno odvojenim rubrikama na obrascu očevidnika.

 

UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE OČEVIDNIKA

Mjesec: Upisati velikim tiskanim slovima ime mjeseca za koji se vodi očevidnik.

Naziv ovlaštenika povlastice: Upisuje se tvrtka pravne ili ime i prezime fizičke osobe koja je ovlaštenik povlastice.

Broj povlastice: Upisuje se serijski broj povlastice.

Ime ili reg. oznaka plovila: Upisuje se ime i luka upisa broda ili registarska oznaka za brodicu.

Veličina plovila: Upisuje se veličina u GT (iz plovidbene dozvole za plovilo).

Snaga porivnog stroja: Upisuje se ukupna snaga porivnog stroja plovila u kilovatima.

RIBOLOVNI NAPOR

Ribolovni alat: Upisati broj (oznaku) od ribolovnih alata navedenih ispod tablice ribolovnog napora (npr. Ako se sakuplja sa kliještima - upisuje se broj 3; ako se sakuplja sa grabljama - upisuje se broj 2 itd.).

Ribolovne zone: Upisati oznaku ribolovne zone ili više zona ako se sakupljanje obavljalo u više ribolovnih zona u jednom danu. Ukoliko se sakupljanje obavljalo u jednom danu samo u jednoj zoni upisuje se oznaka samo te zone. Ribolovne zone su prikazane na pripadajućoj karti (strana 2.).

ULOV

U očevidnik se upisuju točni podaci o sakupljenim količinama školjaka i drugih morskih organizama u kilogramima prema vrstama navedenim u očevidniku, osim kod spužava i ježeva gdje se podaci o sakupljenim količinama upisuju u komadima. Ako neka od sakupljenih vrsta školjkaša nije posebno navedena u očevidniku ona se posebno upisuje u jednu od praznih rubrika, a na isti način postupa se u slučaju koji se odnosi na druge morske organizme.

Upisani podaci o sakupljenim količinama smiju odstupati do 15% od stvarnog ulova.

U slučaju izlaska na ribolovnu zonu i neostvarivanja nikakve sakupljene količine upisuju se samo podaci za ribolovni napor.

U slučaju neobavljanja sakupljanja odnosno neisplovljavanja plovila u rubrike tablice RIBOLOVNI NAPOR treba upisati riječi »u luci«.