MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1285

Na temelju članka 19. stavka 5. i stavka 7. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97 – pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU ISPITA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA, OBRASCU I NAČINU IZDAVANJA UVJERENJA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA TE O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA O IZDANIM UVJERENJIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

1. program ispita za obavljanje gospodarskog ribolova;

2. sastav ispitnog povjerenstva, te način polaganja ispita za obavljanje gospodarskog ribolova;

3. obrazac i način izdavanja uvjerenja o stručnoj osposob­lje­nosti za obavljanje gospodarskog ribolova (u daljnjem tekstu: uvjere­nje);

4. oblik, sadržaj i način vođenja Registra o izdanim uvje­re­njima o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova (u daljnjem tekstu: registar).

Članak 2.

(1) Program ispita za obavljanje gospodarskog ribolova (u daljnjem tekstu: program) obuhvaća poznavanje sljedećih tema:

1. odredbe Zakona o morskom ribarstvu i podzakonskih propisa donesenih na temelju istog koji se odnose na gospodarski ribolov,

2. vrste i količine ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u gospodarskom ribolovu,

3. način uporabe i namjena pojedinih ribolovnih alata i opreme u gospodarskom ribolovu,

4. poznavanje konstrukcijsko-tehničkih osobina ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u gospodarskom ribolovu,

5. dozvoljeno vrijeme uporabe ribolovnih alata koji se smiju rabiti u gospodarskom ribolovu,

6. zabrane i ograničenja kod obavljanja ribolova,

7. dijelovi ribolovnog mora na kojima je trajno i dijelovi mora na kojima je privremeno zabranjeno obavljanje ribolova,

8.  lovostaj za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama odnosno vrijeme kada se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet,

9. najmanja veličina pojedinih gospodarski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet,

10. morski organizmi zaštićeni Zakonom o zaštiti prirode i propisima donesenim na temelju istog,

11.  ovlaštenja ribarskih inspektora za morsko ribarstvo,

12.  kaznena djela i prekršaji u gospodarskom ribolovu.

(2) Okvirni sadržaji iz tema navedenih u stavku 1. ovoga članka osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja za provjeru stručne osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova.

Članak 3.

(1) Ispit za obavljanje gospodarskog ribolova (u daljnjem tekstu: ispit) polaže se pred ispitnim povjerenstvom za provjeravanje stručne osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova (u daljnjem tekstu: povjerenstvo), koje se ustrojava pri područnim jedinicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: područna jedinica ministarstva), a imenuje ga ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od pred­sjednika povjerenstva, najmanje dva člana povjerenstva te tajnika povjerenstva.

Članak 4.

(1) Rokove za polaganje ispita određuje predsjednik povje­renstva.

(2) Administrativni poslovi u svezi s organizacijom i održa­vanjem ispita obavljaju se pri područnim jedinicama ministarstva.

Članak 5.

(1) Kandidat koji želi polagati ispit podnosi pismenu prijavu povjerenstvu koje utvrđuje da li kandidat ispunjava uvjete za polaganje ispita.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– ime i prezime kandidata,

– broj osobne iskaznice kandidata,

– datum i mjesto rođenja,

– dokaz o uplaćenoj naknadi za troškove polaganja ispita.

(3) Kandidat može biti oslobođen polaganja dijela ili cjelokupnog programa uz predočenje odgovarajuće potvrde kojom se nedvojbeno može utvrditi da je položio dio ili cjelokupni program ispita.

(4) Odluku o oslobađanju od polaganja dijela ili cjelokupnog programa ispita donosi povjerenstvo.

(5) Kandidatu koji je oslobođen od polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova temeljem članka 19. stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu ili na temelju stavka 4. ovog članka ministarstvo će izdati uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova koje je tiskano uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 2).

Članak 6.

Naknadu za troškove polaganja ispita, kao i troškove izdavanja uvjerenja bez obveze polaganja ispita snosi kandidat, a visinu naknade određuje ministar.

Članak 7.

(1) Predsjednik, članovi i tajnik povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u povjerenstvu.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka određuje se po kandidatu, a utvrđuje se rješenjem ministra.

Članak 8.

Kandidat koji neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita, smatra se da nije položio ispit.

Članak 9.

(1) O tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno, a u zapisnik se unose svi podaci od značaja za tijek ispita kao i ocjena.

(2) Zapisnik vodi tajnik povjerenstva.

(3) Zapisnik potpisuje predsjednik i tajnik povjerenstva.

Članak 10.

(1) Ukupna ocjena uspjeha ispita je položio ili nije položio.

(2) Kandidat se ocjenjuje ocjenom položio ako je pokazao zadovoljavajuće poznavanje ispitnog gradiva.

Članak 11.

O položenom ispitu svakom kandidatu ministarstvo izdaje uvjerenje na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).

Članak 12.

Obrasci uvjerenja iz članaka 5. i 11. ovog Pravilnika pravokutnog su oblika, formata A-4 s okomitom perforacijom u sredini i tiskani su sa zaštitom od krivotvorenja.

Članak 13.

Obrazac uvjerenja iz članka 5. ovog Pravilnika tiska se u svijetloplavoj boji, a s obje strane perforacije od vrha prema dnu nalazi se tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske,

– Republika Hrvatska,

– naziv ministarstva koje izdaje uvjerenje,

– pravna osnova na temelju koje se izdaje uvjerenje,

– naziv obrasca uvjerenja,

– ime i prezime ovlaštenika uvjerenja,

– broj osobne iskaznice ovlaštenika uvjerenja,

– datum i mjesto rođenja ovlaštenika uvjerenja,

– država rođenja ovlaštenika uvjerenja,

– nadnevak kada je ovlaštenik uvjerenja položio ispit,

– mjesto i datum izdavanja uvjerenja,

– oznaka mjesta pečata i mjesto potpisa predsjednika povje­renstva,

– serijski broj obrasca uvjerenja.

Članak 14.

(1) Obrazac uvjerenja iz članka 11. ovog Pravilnika tiska se u svijetloplavoj boji, s obje strane perforacije od vrha prema dnu nalazi se tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske,

– Republika Hrvatska,

– naziv ministarstva koje izdaje uvjerenje,

– pravna osnova na temelju koje se izdaje uvjerenje,

– naziv obrasca uvjerenja,

– ime i prezime ovlaštenika uvjerenja,

– broj osobne iskaznice ovlaštenika uvjerenja,

– datum i mjesto rođenja ovlaštenika uvjerenja,

– država rođenja ovlaštenika uvjerenja,

– nadnevak da je ovlaštenik uvjerenja oslobođen obveze polaganja ispita,

– mjesto i datum izdavanja uvjerenja,

– oznaka mjesta pečata i mjesto potpisa predsjednika povje­renstva,

– serijski broj obrasca uvjerenja.

(2) Na lijevoj strani perforacije obrasca uvjerenja iz članka 5. i članka 11. ovog Pravilnika u donjem desnom kutu je tekst kojim je utvrđena obveza da se taj dio obrasca – zbog evidencije – ispunjen dostavlja ministarstvu i otisnuta je crvena crta koja se proteže dijagonalno od donjeg lijevog do gornjeg desnog kuta.

Članak 15.

(1) Registri o izdanim uvjerenjima iz članka 5. i članka 11. ovog Pravilnika vode se u ministarstvu prema obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 3).

(2) Registri se sastoje od listova standardnog formata A4 koji su označeni rednim brojevima i moraju biti uvezani.

Članak 16.

Ministarstvo po službenoj dužnosti upisuje u registar slje­de­će podatke:

1.  u točki 1. registra: redni broj i datum upisa u registar,

2. u točki 2. registra: klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum te serijski broj obrasca uvjerenja,

3. u točki 3. registra: podatke o osobi kojoj je izdano uvjerenje (ime i prezime, adresa prebivališta, broj osobne iskaznice, datum, mjesto i država rođenja),

4. u točki 4. registra: podatke u svezi s izdanim uvjerenjem (datum polaganja ispita, povjerenstvo pred kojim je osoba polagala ispit)

5. u točki 5. registra: upisuju se prema potrebi ostali podaci (podaci o dokumentaciji temeljem koje je određena osoba oslobođena od polaganja dijela ili cjelokupnog ispita).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/22

Urbroj: 525-1-04-1
Zagreb, 19. travnja 2004.

 Ministar
Petar Čobanković, v. r.