MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1503

Na temelju članka 49. stavka 1. točke 9. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94, 57/96, 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O SUSTAVU NADZORA I PRAĆENJA RIBARSKIH PLOVILA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sustav nadzora i praćenja ribarskih plovila (u daljnjem tekstu: sustav) koji predstavlja višenamjenski i višekorisnički sustav za prikupljanje, slanje, pohranjivanje, ažuriranje, obradu i prezentaciju podataka o ribarskim plovilima i njihovim kroz vrijeme promjenjivim geografskim lokacijama.

Članak 2.

Sustav iz članka 1. ovoga Pravilnika ima dva podsustava:
a) Nadzorni centar u Zagrebu u kojem su smješteni GIS serveri s bazom podataka,
b) Uređaji za praćenje (u daljnjem tekstu: uređaj) postavljeni na plovilima na način da ostala brodska elektronika ne ometa rad uređaja, te da je rad uređaja neovisan o radu ostalih brodskih sustava.

Članak 3.

(1) Uređaji iz članka 2. točke b) ovoga Pravilnika moraju omogućiti kontinuirano prikupljanje i prijenos Nadzornom centru najmanje sljedećih podataka:
a) identifikacijsku oznaku plovila,
b) posljednji geografski položaj (dužina, širina) s pogreškom unutar granice od 500 metara, sa sigurnosnim intervalom od 99%,
c) datum i vrijeme položaja plovila,
d) brzinu i kurs kretanja plovila.
(2) Nabavku, instalaciju i održavanje uređaja obavlja od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva ovlaštena osoba.

Članak 4.

(1) Svako ribarsko plovilo koje prelazi duljinu od 15 metara preko svega, mora imati instaliran uređaj sposoban automatski prenositi podatke Nadzornome centru od 31. prosinca 2009. godine.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ribarska plovila namijenjena ribolovu tunja (Thunnus thynnus) i ostale krupne plave ribe, a čija je najmanja duljina 20 metara između okomica ili 24 metra preko svega, moraju imati instaliran uređaj za praćenje od 31. prosinca 2006. godine, a sva ostala ribarska plovila, čija je najmanja duljina 20 metara između okomica ili 24 metra preko svega, od 31. prosinca 2007. godine.
(3) Ribarska plovila iz stavka 2. ovoga članka ne smiju obavljati ribolov ukoliko nemaju instaliran uređaj nakon proteka rokova određenih u stavcima 1. i 2. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Ovlaštenik povlastice odnosno zapovjednik ribarskog plovila mora osigurati stalno funkcioniranje uređaja i prijenos podataka iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika Nadzornome centru najmanje svakih 15 minuta.
(2) Ovlaštenik povlastice odnosno zapovjednik ribarskog plovila mora osigurati nesmetanost antene, da se uređaj namjerno ne ošteti, da izvor napajanja uređaja nije prekinut i da se uređaj uvijek nalazi na ribarskom plovilu.
(3) U slučaju tehničkog kvara uređaja isti mora biti popravljen ili zamijenjen drugim najkasnije u roku od 30 dana.
(4) Ukoliko uređaj prestane raditi ili se pokvari na moru tijekom izlaska ribarskog plovila u ribolov koji kontinuirano traje dulje od 30 dana, popravak ili zamjena uređaja mora se izvršiti nakon što ribarsko plovilo pristane u luku.

Članak 6.

Ukoliko uređaj nije popravljen ili zamijenjen u skladu s odred­bama članka 5. stavaka 3. i 4. ovoga Pravilnika ribarsko plovilo ne smije obavljati ribolov dok se uređaj ne popravi ili zamijeni.

Članak 7.

Ribarsko plovilo s neispravnim uređajem mora dostaviti Nadzornom centru telefaksom ili e-mailom informacije iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika te informaciju o geografskom položaju na početku i na kraju ribolova najmanje jednom dnevno, dok se uređaj ne popravi ili zamijeni novim.

Članak 8.

Troškove nabave uređaja s karticom za prenošenje podataka, njegovo instaliranje i održavanje, te troškove prijenosa podataka snose ovlaštenici povlastica.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/1
Urbroj: 525-08-06-1
Zagreb, 18. svibnja 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.